Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Koncernbidrag

Definition

Koncernbidrag är en skatterättslig term som innebär tillåtna värdeöverföringar mellan koncernbolag för att utjämna resultatskillnader.

Motivet bakom koncernbidrag är att koncernbildningar inte ska diskrimineras skattemässigt i jämförelse med integrerade företag (den så kallade neutralitetsprincipen inom företagsbeskattningen). Det kan alltså finnas behov av att utjämna skattebelastningen mellan koncernbolagen genom att föra över resultat mellan bolagen.

Koncernbidrag kan ske från moderbolag till dotterbolag eller i motsatt riktning. Koncernbidrag är en skattepliktig intäkt för mottagaren och en avdragsgill kostnad för givaren. Det innebär att man kan flytta vinster och förluster inom en koncern för att jämna ut skattebelastningen. Koncernbidragsreglerna finns i inkomstskattelagen. Flera kriterier måste uppfyllas för att koncernbidrag ska få lämnas. De viktigaste är att moderbolaget ska äga mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget och att koncernförhållandet ska ha förelegat under hela beskattningsåret. Detta innebär bland annat att koncernbidrag inte kan lämnas under det år då dotterbolaget köptes.

Rättspraxis

I ett rättsfall (NJA 2015 s 359) hade ett helägt dotterbolag lämnat koncernbidrag till moderbolaget genom en kvittning av fordran på moderbolaget. På grund av att koncernbidraget genomfördes genom kvittning bedömdes inte återbäring och bristtäckning möjliga. Högsta domstolen konstaterade även att ett koncernbidrag är en värdeöverföring genom ”annan affärshändelse” (formlös värdeöverföring) som inte måste följa de formella reglerna för Vinstutdelning, framförallt att koncernbidraget ska rymmas inom det Disponibla beloppet.

Koncernbidrag har inte någon motsvarighet i bolagsrätten. Eftersom det inte utgår någon motprestation från mottagaren av koncernbidraget, det vill säga det är vederlagsfritt, berörs dock vissa skyddsregler. Ett koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag är att anse som ett Aktieägartillskott. Ett koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag är att bedöma som Formlös värdeöverföring. Koncernbidrag ska följa de generella reglerna för Värdeöverföring.

Lagar och regler

35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

7 kap. 1 och 3 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Se uppslagsordet Koncernbidrag i Rätt Skatt.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...