Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Koncernbidrag

Definition

Koncernbidrag är en skatterättslig term som innebär tillåtna värdeöverföringar mellan koncernbolag för att utjämna resultatskillnader.

Motivet bakom koncernbidrag är att koncernbildningar inte ska diskrimineras skattemässigt i jämförelse med integrerade företag (den så kallade neutralitetsprincipen inom företagsbeskattningen). Det kan alltså finnas behov av att utjämna skattebelastningen mellan koncernbolagen genom att föra över resultat mellan bolagen.

Koncernbidrag kan ske från moderbolag till dotterbolag eller i motsatt riktning. Koncernbidrag är en skattepliktig intäkt för mottagaren och en avdragsgill kostnad för givaren. Det innebär att man kan flytta vinster och förluster inom en koncern för att jämna ut skattebelastningen. Koncernbidragsreglerna finns i inkomstskattelagen. Flera kriterier måste uppfyllas för att koncernbidrag ska få lämnas. De viktigaste är att moderbolaget ska äga mer än 90 procent av andelarna i dotterbolaget och att koncernförhållandet ska ha förelegat under hela beskattningsåret. Detta innebär bland annat att koncernbidrag inte kan lämnas under det år då dotterbolaget köptes.

Rättspraxis

I ett rättsfall (NJA 2015 s 359) hade ett helägt dotterbolag lämnat koncernbidrag till moderbolaget genom en kvittning av fordran på moderbolaget. På grund av att koncernbidraget genomfördes genom kvittning bedömdes inte återbäring och bristtäckning möjliga. Högsta domstolen konstaterade även att ett koncernbidrag är en värdeöverföring genom ”annan affärshändelse” (formlös värdeöverföring) som inte måste följa de formella reglerna för Vinstutdelning, framförallt att koncernbidraget ska rymmas inom det Disponibla beloppet.

Koncernbidrag har inte någon motsvarighet i bolagsrätten. Eftersom det inte utgår någon motprestation från mottagaren av koncernbidraget, det vill säga det är vederlagsfritt, berörs dock vissa skyddsregler. Ett koncernbidrag från moderbolag till dotterbolag är att anse som ett Aktieägartillskott. Ett koncernbidrag från dotterbolag till moderbolag är att bedöma som Formlös värdeöverföring. Koncernbidrag ska följa de generella reglerna för Värdeöverföring.

Lagar och regler

35 kap. inkomstskattelagen (1999:1229)

7 kap. 1 och 3 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Se uppslagsordet Koncernbidrag i Rätt Skatt.