Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kontrollstämma

Definition

Kontrollstämma är en särskild bolagsstämma i aktiebolag som sammankallas för att fatta ett beslut om att bolaget ska gå i likvidation eller inte, på basis av en kontrollbalansräkning som beslutsunderlag inom den särskilda ordning som finns för tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.

Det finns två kontrollstämmor:

  1. Den första kontrollstämman ska hållas snarast möjligt efter det att styrelsen har upprättat en kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av aktiekapitalet. Den första kontrollstämman bör normalt sett äga rum inom högst ett par månader efter att misstanken om kapitalbristen uppkommit.

  2. Den andra kontrollstämman ska hållas inom åtta månader efter den första. Innan stämman ska styrelsen ha upprättat en kontrollbalansräkning och låtit en revisor granska den samt följt kallelsetiderna, men utöver det kan den andra kontrollstämman följa tätt inpå den första kontrollstämman.

Kontrollstämmor kan i förekommande fall ersättas av ordinarie stämmor som inträffar inom de tidsfrister som ställs upp i reglerna om tvångslikvidation vid kapitalbrist. Det krävs dock att det finns tid att upprätta en kontrollbalansräkning, låta revisor granska den och skicka ut en kallelse. Ett annat alternativ är att kalla till en extra bolagsstämma, som då utgör kontrollstämma, i direkt anslutning till en ordinarie bolagsstämma.

Påföljden om styrelsen inte följer reglerna om kontrollstämmor är att bolagets företrädare och beslutsfattare kan få personligt ansvar för bolagets åtaganden och förpliktelser.

Lagar och regler

25 kap. 15-16 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...