Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Köp av egna aktier

Definition

Köp av egna aktier innebär att ett aktiebolag förvärvar eller på annat sätt kommer i besittning av aktier som bolaget tidigare självt har gett ut. Reglerna gäller även dotterbolags köp av aktier i moderbolag.

Förvärv av egna aktier har av tradition varit förbjudet i svenska aktiebolag. I samband med EU-reglering har dock möjligheterna för innehav av egna aktier öppnats upp, särskilt för börsbolag. Det råder dock i grunden ett generellt förbud mot förvärv av aktier, men det finns vidsträckta undantag från reglerna, särskilt vad gäller börsbolag.

Syftet med förbudet mot köp och innehav av egna aktier är att motverka skador hos borgenärer och aktieägarna. Köp och innehav av aktier medför risker för spekulation från bolagsledningens sida och olik behandling av aktieägare. Ett köp innebär i praktiken att bolagets likvida medel minskar och ersätts med de egna aktierna. Köp av egna aktier är en form av värdeöverföring till aktieägare och inskränks därför av de generella reglerna för värdeöverföringar, bland annat Beloppsspärren och Försiktighetsregeln.

Gemensamma undantagsregler

En del av den mer tillåtande attityden till att aktiebolag kan äga och inneha egna värdepapper är att det införts vissa generella undantag från förbudet mot köp av egna aktier. Undantagen gäller alltså oavsett vilken bolagskategori aktiebolaget tillhör.

Situationerna när det inte är förbjudet för ett aktiebolag att köpa egna aktier är följande:

  • Bolaget har fått aktierna som gåva.

  • Bolaget har köpt en rörelse som innehar en liten post aktier i bolaget.

  • Bolaget beordras av domstol att lösa in egna aktier ( Tvångsinlösen).

  • Bolaget ropar på en auktion in egna aktier som är utmätta för bolagets fordran på aktieägare.

  • Bolaget övertar egna Överskjutande aktier vid split eller sammanläggning.

Följderna av att ett aktiebolag kommer i besittning av egna aktier är dock olika för privata aktiebolag och börsbolag.

Privata aktiebolag som kommit över egna aktier enligt undantagen ska sälja aktierna. Bolaget kan även välja att direkt genomföra en Minskning av aktiekapital och dra in de aktier som kommit i bolagets besittning. Om bolaget vill sälja aktierna ska försäljningen ske så snart som möjligt under förutsättning att det kan göras utan förlust. Förlust vid försäljningen blir beroende av vilket undantag som ligger till grund för innehavet. För innehav av egna aktier i privata aktiebolag gäller en yttersta tidsgräns på tre månader. Senast tre månader efter förvärvet måste bolaget sälja aktierna, även om bolaget gör förlust vid försäljningen. Om försäljning inte sker inom tidsgränsen blir aktierna ogiltiga. Aktierna ska förklaras ogiltiga av bolagets styrelse som sedan ska göra anteckning i aktieboken och lägga fram ett förslag om minskning av aktiekapitalet vid nästa årsstämma och beloppet ska föras till reservfonden.

I börsbolag behöver inte bolagets egna aktier som erhållits genom undantagen avyttras så länge innehavet ryms inom det tillåtna innehavet (se nedan).

Köp av egna aktier i privata aktiebolag

För privata aktiebolag är huvudregeln att köp av egna aktier är förbjudet. De gemensamma undantagen gäller dock även i privata aktiebolag med följdverkningarna i form av försäljningsplikt eller ogiltighet.

Förbudet, liksom undantagen, gäller även om en annan person än bolaget gjort transaktionen, men för bolagets räkning. Det vill säga det sker en genomlysning av affären vid bulvansituationer eller i de situationerna att en bank eller fondkommissionär gör affärer för bolagets räkning.

Tänk på

Reglerna om förvärv av aktier i privata aktiebolag gäller även publika aktiebolag som inte är börsbolag. Det är alltså en missuppfattning att publika aktiebolag fritt får köpa egna aktier. Lättnaderna gäller bara börsbolag, det vill säga bolag vars aktier handlas på en Reglerad marknad men inte bolag vars aktier handlas på Handelsplattform.

Dotterbolags köp av moderbolagsaktier

I aktiebolag som är dotterbolag gäller förbudet även för köp av aktier i moderbolaget.

Undantagen från förbudet gäller också vid dotterbolags övertagande av moderbolagsaktier, men inlösen av aktier och övertagande av överskjutande aktier aktualiseras inte. Om dotterbolaget enligt undantagen kommer över aktier i sitt moderbolag uppstår plikt att sälja aktierna (se ovan).

Om koncernförhållande uppstått och dotterbolag äger aktier i moderbolaget uppstår plikt att sälja aktierna. Försäljningen ska ske så snart det kan göras utan förlust, men senast tre år efter att koncernförhållandet uppstått.

Börsbolags köp av egna aktier

Även för börsbolag är grundregeln att köp av egna aktier är förbjudet, men om bolag håller sig inom det regelverk som aktiebolagslagen tillhandahåller får bolaget köpa och äga aktier i viss begränsad utsträckning.

De former av köp som är tillåtna för börsbolag är följande:

  • köp på börsen (en Reglerad marknad),

  • köp på en börs utanför EES med Finansinspektionens tillstånd,

  • köp genom ett förvärvserbjudande som är riktat till alla aktieägare.

Det är dock inte tillåtet för bolaget att köpa aktier efter en enskild förhandling mellan en aktieägare och bolaget, eftersom det skulle riskera att aktieägare behandlas olika.

Det finns en övre gräns för hur många aktier ett börsbolag får köpa på detta sätt. Bolaget får endast inneha en tiondel av aktierna i bolaget. Dotterbolags innehav av aktier i moderbolaget räknas in. Om bolaget köper egna aktier och antalet överskrider en tiondel av aktiestocken måste bolaget sälja de överskjutande aktierna. Försäljningen måste ske inom sex månader, i annat fall ska aktierna förklaras ogiltiga och minska aktiekapitalet.

Köpet av aktier måste dessutom inrymmas inom Utdelningsbara medel. Efter köpet måste bolaget fortfarande ha full täckning för det bundna egna kapitalet enligt beloppsspärren och tillräcklig förmögenhet för att möta framtida kapitalbehov enligt försiktighetsregeln.

Beslut om att köpa egna aktier fattas av bolagsstämman. Beslutet måste fattas med en kvalificerad majoritet som uppgår till minst två tredjedelar av rösterna och av aktierna på stämman. Stämman får delegera till styrelsen att fatta beslut om att köpa egna aktier, men stämman måste då ange ramarna för styrelsens beslutsmandat.

Ett förslag kan föras fram av styrelsen eller av aktieägare. Förslag och beslut om att köpa egna aktier ska innehålla viss information som bestäms av aktiebolagslagens regler. Förslaget måste finnas tillgängligt för aktieägarna minst tre veckor innan stämman som ska fatta beslut. Handlingar ska skickas till aktieägare som begär det och finnas tillgängliga på bolagets webbplats.

Förslag och beslut om köp av egna aktier (ABL 19:20-21)

• Vilket sätt aktierna ska förvärvas

Om aktierna köps genom förvärvserbjudande

• Tiden inom vilken aktierna ska köpas, senast före nästa årsstämma

• Antal aktier som avses, i förekommande fall fördelat på aktieslag

• Betalningen för aktierna

• Om betalning ska ske med annan egendom än pengar, typ av egendom och mängd

• Andra villkor för köpet

Om aktierna köps på börs

• Tiden inom vilken aktierna ska köpas, senast före nästa årsstämma

• Antal aktier som avses, i förekommande fall fördelat på aktieslag

• Det högsta antal aktieslag som får köpas, i förekommande fall fördelat på aktieslag

• Det lägsta och högsta pris som får betalas för aktierna

• Andra villkor för köpet

• Förslaget till köp av egna aktier oavsett form ska innehålla ett motiverat yttrande från bolagets styrelse om återköpet är försvarligt med hänsyn till försiktighetsprincipen

Om beslutet om köp av egna aktier fattas vid extra bolagstämma (egentligen annan stämma än sådan stämma som tar beslut om att fastställa resultat- och balansräkning) krävs ytterligare information till aktieägarna.

Kompletterande information vid extra bolagstämma (ABL 19:23-24)

• Hur stor del av Utdelningsbara medel som finns kvar efter det senast fattade beslutet om värdeöverföring.

• Den senaste årsredovisningen, med fastställd resultat- och balansräkning, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut om bolagets vinst eller förlust.

• Den senaste revisionsberättelsen.

• En redogörelse från styrelsen över händelser av väsentlig betydelse för aktiebolagets ställning som har inträffat efter den senaste årsredovisningen.

• Ett yttrande från bolagets revisor över styrelsens redogörelse.

Bolagsstämman kan även ge styrelsen fullmakt att genomföra ett köp av egna aktier. Förslaget till beslut ska innehålla samma uppgifter som för stämmans eget beslut. Innan styrelsen fattar beslut i enlighet med en sådan fullmakt ska den ta fram den kompletterande informationen som krävs vid ett återköpsbeslut på extra bolagsstämma.

Det finns inga tidsgränser för hur länge ett börsbolag får inneha egna aktier så länge bolaget inte överskrider gränsen för antalet aktier (se ovan). Det finns dock negativa följder av att inneha egna aktier eftersom aktierna som ett bolag äger passiviseras. En aktie som ägs av bolaget självt har inte rätt till utdelning eller företrädesrätt vid emissioner. Aktiens rösträtt vid bolagsstämma kan inte heller användas. Aktierna räknas inte heller för giltiga beslut vid majoritetskrav på bolagsstämma.

Om ett bolag vill sälja egna aktier som det har i sin ägo finns särskilda regler för former och beslut om försäljningen, Publika aktiebolags försäljning av egna aktier.

Följder av överträdelser

Ett förvärv av egna aktier som inte tillhör de undantag som accepteras av aktiebolagslagen medför att avtalet, oavsett vilken typ av avtal det rör sig om, är ogiltigt.

Aktier som innehas till följd av undantagen ska, i privata aktiebolag och publika aktiebolag som inte är börsnoterade, säljas (se ovan). I annat fall minskas aktiekapitalet och beloppet förs över till reservfond.

I börsbolag gäller en något mindre strikt linje för påföljden av otillåtna förvärv. Aktier som kommit i bolagets besittning på otillåtet sätt ska säljas inom sex månader. Skyldigheten att sälja aktier har en strikt tidsgräns och gäller oavsett om försäljningen kan ske utan förlust, vilket delvis skiljer den mot den försäljningsplikt som råder i privata aktiebolag. Aktier som inte sålts inom tidsgränsen ska av styrelsen förklaras ogiltiga och vid nästa bolagsstämma ska beloppet minska aktiekapitalet och överföras till reservfond.

Lagar och regler

4 kap. 44-45 §§, 7 kap. 7 §, 13 kap. 1 §, 19 kap. 5-31 §§ aktiebolagslagen (2005:551)