Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Köp av egna konvertibler och teckningsoptioner

Förbudet mot teckning gäller endast aktier, ett aktiebolag kan alltså teckna konvertibler och teckningsoptioner samt andra värdepapper. Ett bolag får köpa tillbaka utgivna konvertibler och teckningsoptioner, men det belopp som konverterings- och optionsrätten representerar får inte inkräkta på bolagets egna kapital. Beloppet som kan konverteras respektive tecknas får alltså inte överstiga Utdelningsbara medel.

Om ett bolag köper en egen konvertibel upphör konverteringsrätten att gälla. Bolaget ska anmäla till Bolagsverket hur många konverteringsrätter som upphört att gälla. Teckningsoptioner kan inte heller utnyttjas eftersom aktiebolag inte får teckna egna aktier.

Lagar och regler

10 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)