Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Kvalificerad bolagsbildning

Definition

Kvalificerad bolagsbildning är en benämning för när aktiebolag bildas med andra villkor än att aktierna ska betalas med pengar, det vill säga att bolaget åtar sig ekonomiska förpliktelser i samband med bildandet.

Vid en kvalificerad bolagsbildning ska de särskilda villkor och bestämmelser som gäller vid aktieteckning finnas inskrivna i företagets Stiftelseurkund. Det vanligaste villkoret för en sådan kvalificerad bolagsbildning är att betalningen för tecknade aktier ska ske med annan egendom än pengar (det vill säga Apportegendom).

Stiftelseurkunden vid kvalificerad bolagsbildning

Stiftelseurkunden ska vid kvalificerad bolagsbildning innehålla ytterligare information utöver det normala, bland annat teckningskurs och namn på funktionärer. En fullständig redogörelse för bestämmelserna måste ingå om något av följande villkor gäller för bolagsbildningen:

  • Aktie ska kunna tecknas med betalning i annan egendom än pengar.

  • Aktie ska kunna tecknas genom att bolaget ska överta egendom mot annan ersättning än aktier.

  • Aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

  • Bolaget ska ersätta kostnader för bolagsbildningen.

  • Andra rättigheter eller förmåner ska utgå till någon part.

Den fullständiga redogörelsen av villkoren kan göras genom att avtal som innehåller villkoren bifogas till stiftelseurkunden. Om det finns skriftliga avtal ska de bifogas eller så ska det finnas en hänvisning till avtalet med en uppgift om var aktietecknarna kan ta del av det. Om avtalet är muntligt ska det dock redovisas i sin helhet i stiftelseurkunden.

Lagar och regler

2 kap. 5 och 9 §§ aktiebolagslagen (2005:551)