Innehåll

Definition

Kvittningsförbudet innebär att en skuld på grund av aktieteckning inte får kvittas mot en fordran på aktiebolaget.

Kvittningsförbudet är motiverat av att bolagets fordringar på aktietecknare borde komma alla borgenärer till godo och inte bara den som kan få full likvid genom att kvitta till sig aktier. Resonemanget utgår från ett bolag som är insolvent och inte till fullo kan betala samtliga sina fordringsägare.

Kvittningsförbudet gäller vid bildande av aktiebolag, men är under vissa förutsättningar tillåtet vid nyemission, så kallad Kvittningsemission.

Lagar och regler

2 kap. 21 § aktiebolagslagen (2005:551)