Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kvorumregler

Definition

Kvorumregler är de regler och principer för vad som krävs för att en beslutande församling av personer ska fatta giltiga beslut. Kvorumregler kallas även majoritetsregler eller pluralitetsregler. Även om kvorumregler förekommer i många sammanhang är det framförallt vid bolagsstämma och styrelsemöten de har betydelse.

Kvorumregler vid bolagsstämma

Följande är en beskrivning av de generella kvorumreglerna vid bolagsstämma.

Huvudregel. Huvudregeln gällande kvorumregler inom bolagsrätten (och i många andra sammanhang) är att minst hälften av de deltagande i själva röstningen måste bifalla ett förslag för att det vara giltigt som beslut, Enkel majoritet. Bolagsstämmans beslut består i den mening som har fått mer än hälften av de lämnade rösterna. Här räknas alltså bara rösterna för och emot utan hänsyn till att aktieägare kan ha avstått från att rösta eller helt enkelt inte varit närvarande på stämman.

I flera sammanhang behöver huvudregeln justeras för att hantera praktiska eller skyddsvärda intressen.

Val. Ett sådant sammanhang är val av funktionärer. Vid val finns många gånger flera kandidater och flera platser att besätta, men trots detta är inte valen proportionella. Istället ska vid val den som har fått de flesta rösterna anses vara vald, Relativ majoritet. Det innebär att den som har röstmajoritet kan bestämma vem varje funktionär är. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutar att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal.

Kvalificerad majoritet. Det finns flera centrala beslut där det finns risk för att skyddsvärda intressen går förlorade, bland annat bolagets verksamhetsföremål, om majoriteten får ta alla besluten i enlighet med huvudregeln. Därför kräver lag eller bolagsordning i vissa situationer en skärpt majoritetsregel, så att det alltså krävs att mer än hälften av rösterna bifaller ett förslag för att beslut ska bli giltigt, Kvalificerad majoritet.

Minoritetsbeslut. Ytterligare en avvikelse från huvudregeln är när beslut läggs i händerna på en minoritet av aktieägarna. Det finns flera beslut som kan initieras och beslutas av ett mindre antal aktieägare i bolaget om de utgör en viss andel av den totala aktieägarkretsen, vanligtvis 10 %. Dessa lägre ställda krav enligt huvudregeln är en del av aktiebolagslagens Minoritetsskydd.

Lagar och regler

7 kap. 40-41 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...