Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kvotvärde

Definition

Kvotvärde är den andel av aktiekapitalet som en aktie representerar. Kvotvärdet är ett lika stort belopp för varje aktie.

Tidigare fanns ett nominellt värde för varje aktie som var tryckt på aktiebrevet, men i den senaste aktiebolagslagen är det nominella värdet ersatt av ett kvotvärde. Kvotvärdet är resultatet av en rent matematisk division av bolagets registrerade aktiekapital och antalet aktier.

Figur_K1

Definitionen av kvotvärdet innebär att värdet fluktuerar med både förändringar i aktiekapitalet, till exempel Fondemission och Minskning av aktiekapital, och med förändringar av antalet aktier, till exempel Split och Sammanläggning.

Kvotvärdet kan skilja betydligt från aktiens så kallade verkliga värde, det vill säga aktiens marknadsvärde, Marknadsvärde.

Lagar och regler

1 kap. 6 § aktiebolagslagen (2005:551)