Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Näringsförbud

Definition

Näringsförbud innebär att en person inte får bedriva näringsverksamhet under tre till tio år. Den som har näringsförbud får inte heller vara bland annat Styrelseledamot eller Bolagsman.

Aktiviteter som leder till näringsförbud

Följande fyra situationer kan leda till näringsförbud:

 1. Brott

 2. Åsidosatta skyldigheter vid konkurs

 3. Underlåtelse att betala skatt, tull och avgifter

 4. Överträdelse av konkurrensbestämmelser

Ett yrkande om näringsförbud kan göras av allmän åklagare eller åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och görs vid allmän domstol. Kronofogden kan ansöka om näringsförbud om inte åklagare skulle göra det. Ett näringsförbud ska vara påkallat ur allmän synpunkt, det vill säga påföljden är ett skydd för allmänheten i framtiden. Förbudet ska endast användas när personen allvarligt försummat sina skyldigheter i näringsverksamheten. Vid bedömningen ska rätten ta hänsyn till följande faktorer:

 • Om näringsidkaren misskött sig systematiskt

 • Om näringsidkarens handlande eller underlåtelse syftat till stora vinster

 • Om aktiviteten orsakat skada eller varit menad att orsaka skada

 • Om näringsidkaren tidigare varit dömd för brott i näringsverksamhet

Näringsförbud är närmast obligatoriskt om näringsidkare begått ett brott i näringsverksamheten som kan leda till fängelse i sex månader eller mer. Det gäller exempelvis vid grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Näringsförbud ska dock inte användas vid mindre brott.

Näringsförbudets omfattning

Näringsförbudet gäller en satt tidsperiod som kan vara från tre år upp till tio år. En näringsidkare kan också få tillfälligt näringsförbud under prövningen av näringsförbudet.

En person under näringsförbud får bland annat inte:

 • Driva näringsverksamhet, exempelvis ett bolag

 • Faktiskt utöva ledningen i en näringsverksamhet eller bokföringspliktig juridisk person

 • Vara Bolagsman

 • Vara Stiftare

 • Vara Styrelseledamot

 • Vara Verkställande direktör

 • Vara Firmatecknare

 • Vara aktieägare med mer än 50 % av rösterna i ett aktiebolag

 • Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller

 • Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller

 • Vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående

Den som får näringsförbud måste alltså omedelbart sluta med all näringsverksamhet. Alla uppdrag som omfattas ska genast avvecklas. Ny näringsverksamhet får inte startas.

Undantag från näringsförbud

Den som meddelats näringsförbud kan få undantag från vissa delar om det finns skäl och det inte förtar syftet med förbudet. Undantaget kan meddelas i samband med beslutet om näringsförbud eller så kan man ansöka om undantag senare.

Information om näringsförbud

Det är Bolagsverket som för register över personer med näringsförbud.

Ett bevis ur näringsförbudsregistret visar en persons namn och personnummer. Om personen finns med i näringsförbudsregistret visar beviset även uppgifter om domen eller beslut om näringsförbud. Kostnaden för bevis ur näringsförbudsregistret är 125 kronor inklusive moms år 2022.

En beställning av bevis om näringsförbud kan göras på Bolagsverkets webbplats:www.bolagsverket.se/be/sok/bestallning/produkter-1.3818.

Lagar och regler

lagen (2014:836) om näringsförbud