Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Näringsverksamhet

Definition

Näringsverksamhet är en yrkesmässigt bedriven verksamhet av ekonomisk art, som är varaktig, självständig och av viss omfattning. En fysisk eller juridisk person som utövar näringsverksamhet kallas näringsidkare.

Av bolagsformerna, bedrivs näringsverksamhet i aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag. Enkla bolag bedriver normalt sett inte näringsverksamhet, men kan göra det.

För att det ska vara fråga om näringsverksamhet ska följande kriterier vara uppfyllda:

  • Ekonomisk art. Aktiviteterna i verksamheten ska leda till någon form av ekonomisk effekt för näringsidkaren, det kan vara att ge vinst men också exempelvis att undvika förluster eller hantera risker. Det krävs inte att verksamheten faktiskt genererar vinst eller bedrivs med uttryckligt vinstsyfte.

  • Varaktighet. Verksamheten ska omfatta en serie av affärsaktiviteter och inte enstaka transaktioner eller händelser. Serien av aktiviteter kan var under en begränsad period som inte sträcker sig över ett räkenskapsår.

  • Självständighet. Näringsidkaren ska vara och agera självständigt i förhållande till sin kund eller uppdragsgivare. Han eller hon ska till exempel inte vara beroende av en specifik uppdragsgivare eller vara inordnad i dennas organisation.

  • Yrkesmässighet. Verksamheten utövas för att bidra till näringsidkarens försörjning och genomförs under arbetstid (inte på näringsidkarens fritid. Från begreppet undantas alltså situationer när en person företar handlingar i egenskap av privatperson och aktiviteter som är hobbybetonade.

  • Omfattning. Verksamheten ska inte vara tillfällig eller bestå av enstaka transaktioner av mindre värde.

Näringsverksamhet är ett rättsligt begrepp som används på flera olika rättsområden, bland andra bolagsrätt, konsumenträtt och skatterätt. Det finns dock inte en enhetlig definition eller tillämpning av begreppet, vilket medför att samma situation kan tolkas annorlunda i konkurrerande rättsliga perspektiv. Till exempel kan en verksamhet som skatterättsligt är att se som hobbyverksamhet ses som näringsverksamhet i bolagsrättsligt och konsumenträttsligt hänseende - vilket då medför att Skatteverket och Bolagsverket kan ställa olika och motsägelsefulla krav på en verksamhet.

Det finns flera typer av gemensamma aktiviteter inom bolagsrätten som inte är näringsverksamhet även om de ytterst kan påverka hur bolag förvaltas. En sådan typ av aktivitet är Aktieägaravtal och Röstavtal, där parterna har bundit sig till att hantera sina aktieägarrättigheter på ett förbestämt sätt. Dessa aktiviteter kan dock ge upphov till ett Enkelt bolag.

Näringsverksamhet är en av de egenskaper (kriterier) som skiljer ett Handelsbolag från ett Enkelt bolag. Det krävs att verksamheten är en näringsverksamhet och registreras för att det ska vara fråga om ett handelsbolag, i annat fall är det ett enkelt bolag om övriga bolagskriterier är uppfyllda.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...