Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Närvaroplikt på bolagsstämma

 

Vissa funktionärer måste finnas på plats på en bolagsstämma för att den ska kunna genomföras i enlighet med aktiebolagslagens krav.

För det första krävs att åtminstone en aktieägare eller ett ombud för en aktieägare är närvarande. I annat fall kan stämman inte fatta beslut. Men explicita krav att närvara vid bolagsstämma finns egentligen endast i förhållande till två andra grupper av funktionärer: stämmofunktionärer och bolagsfunktionärer.

Stämmofunktionärernas närvaro

För att genomföra en bolagsstämma krävs vissa formella stämmofunktionärer som har till uppgift att se till att stämman hålls på det sätt som aktiebolagslagen och bolagsordningen kräver. För att en stämma ska kunna hållas i enlighet med lagens krav behövs åtminstone tre olika funktionärer:  Ordförande på bolagsstämma, Protokollförare och Justerare på bolagsstämma. Rollerna kan dubbleras, exempelvis kan ordföranden välja att själv föra protokollet och justerare är ofta en aktieägare. Ofta krävs dock fler medverkande, till exempel en Ropare och personer som kan bistå vid rösträkning, inregistrering, tekniska hjälpmedel, material, sittning, förtäring etc.

Stämmoordförande, protokollförare och justerare kan sägas vara stämmans ceremonimästare som ser till att stämman iakttar de procedurregler som bolagsstyrningen ställer upp. De har särskild betydelse för att aktieägarnas inflytande över bolaget blir tillvarataget, bland annat genom att värna Likhetsprincipen. De här funktionärerna måste vara närvarande och få sitt formella godkännande av stämman genom direkta val eller på annat sätt.

Bolagsfunktionärernas närvaro

Bolagsfunktionärerna är de olika ledamöter och personer som uppbär de olika bolagsorganen framförallt styrelseledamöter, verkställande direktör och revisor. Även om stämman i grunden är ett möte för aktieägare är bolagets olika uppdragstagare viktiga för information och beslut vid stämman.

I bolagsstyrningen lyfts frågan om funktionärernas närvaro på stämman. En grundläggande tanke inom bolagsstyrningen är att bolagets funktionärer måste göras ansvariga för sina aktiviteter och stå till svars inför aktieägarna. De funktionärer som aktieägarna valt eller kan komma att välja personligen bör visa sig på stämman och svara på aktieägarnas frågor. Detta kan kännas som en regel av etikettskaraktär som egentligen bör följas av gott affärsskick, men det har också i viss utsträckning reglerats.

I aktiebolagslagen är närvarokraven på bolagsfunktionärerna lågt satta. Följande bolagsfunktionärer ska vara närvarande enligt lagen:

 • Beslutsför styrelse. Det framgår indirekt av lagen att minst hälften av styrelseledamöterna ska närvara vid stämman eftersom styrelsen måste kunna fullgöra sin upplysningsplikt (aktieägarnas frågerätt). Det anses av vissa att det är tillräckligt att en beslutsför styrelse finns tillgänglig för att sammankalla och fatta beslut på kort varsel, till exempel genom telefon eller videolänk.

 • Verkställande direktör. Liksom ovan måste verkställande direktören närvara på stämman för att kunna fullgöra sin upplysningsplikt. Verkställande direktören behöver också närvara för att fatta löpande förvaltningsbeslut i samband med bolagets genomförande av stämman.

 • Revisor. Revisorn har rätt att närvara vid bolagsstämman, men han eller hon är skyldig att närvara om det med hänsyn till ärendena anses nödvändigt.

Svensk kod för bolagsstyrning innebar ursprungligen en förhöjd närvaroplikt för bolagets funktionärer jämfört med aktiebolagslagen. Denna närvaroplikt har sänkts betydligt och nu krävs endast närvaro från styrelseordföranden, verkställande direktören och vid årsstämma även en valberedningsledamot samt revisor.

Lagar och regler

7 kap. 32 §, 9 kap. 40 § aktiebolagslagen (2005:551)

1.2 Svensk kod för bolagsstyrning

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...