Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Nominellt belopp

Definition

Nominellt belopp, eller nominellt värde, var det fixerade belopp som en aktie eller ett värdepapper representerade och låg till grund för det krav ägaren av värdepappret kunde rikta mot bolaget. Nominella belopp fanns tidigare angivet i till exempel bolagsordningen och på aktiebrev. Det nominella beloppet för aktier är nu ersatt av aktiens Kvotvärde.

Nominellt värde används i långsiktiga kalkyler för att skilja mellan ursprungliga fasta belopp och värden och de värden tillgången har efter förändringar på grund av inflation och andra omvärldsfaktorer, så kallade reala värden.