Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Ombud på bolagsstämma

Definition

Ombud är en person som fått i uppdrag av en aktieägare att rösta och utöva andra aktierättigheter vid bolagsstämma. Rätten för aktieägare att kunna företrädas av ett ombud vid bolagsstämman får inte inskränkas av bolaget, inte heller kan bolaget begränsa aktieägarens rätt att fritt välja ombud.

Aktiebolagslagen föreskriver att en aktieägare som inte är personligen närvarande vid bolagsstämman får utöva sina rättigheter genom ett ombud. Antingen aktieägaren eller ombudet har rätt att rösta på stämman, någon annan person får inte rösta även om aktieägaren och ombudet kan ha med Biträde på bolagstämma.

I kupongbolag får aktieägaren endast utse ett enda ombud. Det är dock möjligt för en person att vara ombud för flera aktieägare.

Krav på skriftlig fullmakt

Ombudet styrker sin behörighet genom en skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad, fullmakt. Det går inte att ge en muntlig fullmakt inför en stämma eller att aktieägaren lämnar en fullmakt under pågående stämma för kvarvarande ärenden. Fullmakten ska också vara daterad och undertecknad. En fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet i kupongbolag. Om fullmakten inte anger någon giltighetstid antas den gälla i ett år.

Ombud i avstämningsbolag

I avstämningsbolag gäller delvis andra regler. I avstämningsbolag får aktieägare utse två eller flera ombud. Det kan till exempel röra sig om en institutionell investerare som har sitt aktieinnehav uppdelat på flera förvaltare. Om det finns flera ombud ska varje ombud utöva de rättigheter som hänför sig till en andel av aktierna, inte aktieägarens hela innehav. Röstlängden måste då ange hur många aktier och hur många röster varje enskilt ombud företräder på bolagsstämman. Denna information måste alltså även finnas i fullmakterna.

I ett avstämningsbolag får en fullmakt ha längre giltighetstid, upp till fem år från utfärdandet.

Skyldighet att underlätta för ombud i börsbolag

För börsbolag finns speciella regler i aktiebolagslagen rörande ombud och fullmakter. Ett sådant börsbolag ska tillsammans med kallelse till bolagsstämma tillhandahålla ett fullmaktsformulär på papper eller elektroniskt. Fullmaktsformuläret får inte innehålla namn på ombud eller ange hur ombudet ska rösta. Formuläret ska finnas tillgängligt på bolagets webbplats minst tre veckor före stämman fram till och med stämmodagen.

Skyldigheten att tillhandahålla ett fullmaktsformulär är parallell till den tillåtna Fullmaktsinsamling. Om en sådan ordnas ska alltså två olika fullmaktsformulär skickas till aktieägarna.

Denna särskilda service till aktieägare i börsbolag skiljer från reglerna vid Poströstning.

Lagar och regler

7 kap. 3-4 och 54 a §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...