Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Ordförande på bolagsstämma

Definition

Stämmoordförande är den person som ska se till att bolagsstämman fullföljs enligt lag, bolagsordning och praxis. Ordföranden har en instrumental roll för att stämman genomförs på ett öppet och regelmässigt korrekt sätt, där alla aktieägares rättigheter tillvaratas.

Tillsättning av stämmoordförande

Tillsättning av stämmoordförande sker normalt sett genom val av bolagsstämman på själva stämman. Aktiebolagslagen säger att ordförande vid bolagsstämman ska utses av bolagsstämman om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. En sådan bestämmelse i bolagsordningen kan innebära att en särskild funktionär ska vara stämmoordförande, till exempel att styrelsens ordförande även ska vara stämmoordförande, eller att en särskild procedur ska användas för att utse styrelseordförande.

Det blir ofta nödvändigt att ha en annan person som öppnar mötet, Öppnande av bolagsstämma, för att därefter se till att stämman väljer en stämmoordförande.

Det finns inga uppställda kvalifikationer för stämmoordförande, men normalt vill man ha en person som både kan uppvisa integritet gentemot företagsledning och kontrollaktieägare, har en god kunskap om regler och procedurer samt kan hantera en stor folksamling. Ofta anses det att ordförande bör sökas utanför den ordinarie kretsen av bolagsfunktionärer, eftersom bolagsstämman är bolagsfunktionärernas uppdragsgivare. Ibland använder man sig av särskilda uppdragstagare, till exempel en advokat eller näringslivsprofil, för arbetet som stämmoordförande. I börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning ska valberedningen lämna förslag till ordförande vid årsstämma. Ordföranden behöver inte vara aktieägare om inte bolagsordningen föreskriver det.

Valet till stämmoordförande brukar vara ett noga regisserat val. Om valet inte sker med enhällighet måste personen som öppnar mötet först se till att upprätta en röstlängd som kan godkännas av stämman. Därefter kan ett definitivt val av stämmoordförande ske. Valet kan alltså gå till på följande sätt:

  1. Öppnaren av bolagsstämma ber om förslag till stämmoordförande.

  2. Valberedningen lämnar förslag. Fler förslag efterfrågas och lämnas eventuellt.

  3. Stämmoöppnaren frågar stämman om den kan välja föreslagen ordförande.

  4. Om Omröstning begärs upprättas först Röstlängd.

Stämmoordförandens arbetsuppgift

Ordföranden tar över ordet direkt efter valet. Han eller hon ska se till att stämman förlöper på det sätt som lag, bolagsordningen och kallelse stadgar. I korthet är det ordföranden som svarar för ordningen på stämman (Ordningsfråga) och att aktieägarnas rättigheter beaktas. Detta är en omfattande uppgift, men den har inte utvecklats i detalj, utan styrs indirekt genom lagens regler om dagordning, röstning och val på stämman.

Stämmoordföranden har endast följande uttryckliga uppgifter enligt aktiebolagslagen:

  • Upprätta röstlängden om inte den som öppnat stämman redan gjort detta.

  • Se till att det förs ett stämmoprotokoll.

  • Justera stämmoprotokollet, om ordförande inte själv fört protokollet.

Därutöver har en stämmoordförande i publika bolag en särskild uppgift att inför val av styrelseledamöter informera stämman om vilka uppdrag i andra företag var och en av de föreslagna kandidaterna innehar. Detta är en uppgift som i börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning åligger valberedningen.

Stämmoordförandens ställning och påverkan

Stämmoordföranden har rollen av en ”opartisk ceremonimästare” och bör försöka undvika att påverka stämmans beslut. Det är dock många gånger som ett fast handlag krävs för att stämman ska bli effektiv och genomförbar. I praktiken får ordföranden ett stort inflytande eftersom han eller hon vid stämman uttolkar ärendena och förslagen på dagordningen samt ställer upp dem för röstning (Röstning på bolagsstämma).

Trots sin opartiska ställning kan ordföranden tvingas till att avgöra röstningen om bolagsstämman inte förmår fatta beslut. Ifall ett röstningsresultat visar lika röstetal har stämmoordföranden en utslagsröst. Bolagsordningen kan dock föreskriva att ordföranden inte ska ha en sådan utslagsröst. Om situationen uppstår där ordföranden har utslagsröst är han eller hon skyldig att öppet redovisa sin mening i frågan.

Ordföranden kan även vara aktieägare i bolaget och har då möjlighet att rösta för sina aktier.

Stämmoordförandens ansvar

Stämmoordföranden är en uppdragstagare med uppgift att genomföra en specifik bolagsstämma. Om någon form av skada inträffar som stämmoordföranden förorsakat får bolaget, aktieägare eller annan intressent försöka använda sig av allmänna skadeståndsregler utifrån ordförandens avtals- eller sysslomannarättsliga ställning och uppdrag.

Stämmoordföranden omfattas inte av aktiebolagslagens skadeståndsregler i 29:e kapitlet eftersom ordföranden inte är uppräknad bland de funktionärer som har aktiebolagsrättsligt skadeståndsansvar.

Stämmoordföranden har rätt att delegera uppgifter till andra uppdragstagare, bland annat genom att anlita en protokollförare. Stämmoordföranden har då ett principalansvar, det vill säga en uppdragsgivares ansvar, för dessa uppdragstagare.

Lagar och regler

7 kap. 29-30, 38, 40 och 48 §§, 8 kap. 48 § aktiebolagslagen (2005:551)

1.3, 2.6 Svensk kod för bolagsstyrning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...