Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Öppen omröstning

Definition

Öppen omröstning är en Omröstning där samtliga församlade röstberättigade öppet anger sin ställning rörande förslag. En öppen omröstning är huvudregeln vid bolagstämma om omröstning begärts av någon aktieägare efter en acklamation.

Det är inte nödvändigt att omröstningen är öppen på det sätt att varje aktieägare vet exakt vem som röstar vad. Det är tillräckligt att det går att fastställa och att en intresserad aktieägare har möjlighet att få reda på detta från bolaget i efterhand. De flesta moderna system för omröstning bygger istället på att omröstningen redovisas i aggregerad form (exempelvis 52 % ”Ja”, 36 % ”Nej” och 2 % ”Avstod”). Systemet bör dock kunna generera en utskrift av hur varje person röstat.

Öppen omröstning kan ske på flera sätt, exempelvis:

  1. Ett mycket öppet och tidsödande sätt är att ordföranden frågar var och en av de röstberättigade enligt röstlängden hur de röstar och antecknar detta (så kallad fullständig omröstning). Detta sätt är lämpligt bara vid mycket små bolagsstämmor.

  2. Ett annat manuellt sätt att företa en öppen omröstning är att ordföranden frågar de röstberättigade i den ordning som uppkommer efter storleken på innehavet. Ordföranden avslutar omröstningen när tillräcklig majoritet för något förslag uppnåtts, även i relativt stora bolag räcker det ofta med de 5-10 största aktieinnehaven för att etablera en enkel majoritet.

  3. Öppen omröstning kan även ske genom handuppräckning eller genom att deltagarna tilldelats olikfärgade pappersark som sträcks upp. I detta fall behövs en eller flera rösträknare som oberoende av stämmoordföranden och av varandra räknar rösterna för eller emot förslagen och därefter rapporterar resultatet till ordföranden.

  4. Röstning med elektronisk utrustning som lämnas ut vid stämman.

Jämför även Sluten omröstning.

Lagar och regler

7 kap. 38 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...