Innehåll

Definition

Överlåtelseförbehåll, även omsättningsförbehåll, är lagreglerade begränsningar av aktiers fria överlåtbarhet som kan finnas införda i ett aktiebolags bolagsordning. Huvudprincipen gällande överföring av aktier är att en aktieägare får överlåta sina aktier till en annan person Överlåtbarhetsprincipen.

Aktiebolagslagens regler är i stor utsträckning konstruerade för att underlätta för överlåtelse och omsättning av aktier, men i bolag med ett fåtal aktieägare måste ibland den enskilda aktieägarens intressen stå tillbaka för bolagets och aktieägarkollektivets intressen. I mindre bolag är en bärande del att de enskilda delägarna känner ett förtroende för varandra. Många gånger kan de enskilda delägarnas egenskaper komplettera varandra och vara nödvändiga för verksamhetens utveckling. Därför kan skiften i delägarkretsen vara känsliga. Delägare i mindre aktiebolag har således ett legitimt intresse av att bestämma hur aktier kan överlåtas och förvärvas. För att möjliggöra granskning av vem som träder in i delägarkretsen tillåter aktiebolagslagen vissa undantag från överlåtbarhetsprincipen.

Undantagen, överlåtelseförbehållen, är noga reglerade i lag. Endast tre typer av överlåtelseförbehåll är tillåtna. Inga andra överlåtelseförbehåll får aktiebolagsrättslig verkan gentemot bolaget och aktieägarna. Det är en annan sak att det kan förekomma alternativa avtalsbaserade överlåtelsebegränsningar mellan aktieägare eller med utomstående parter i Aktieägaravtal. Skälet till aktiebolagslagens restriktiva hållning rörande undantagen är att utomstående potentiella investerare måste kunna få information om de förutsättningar som gäller vid en nyinvestering eller aktieköp i bolaget. Överlåtelseförbehållen ska därför anges i bolagsordningen, vilket innebär att förbehållen blir offentligt tillgängliga så att potentiella investerare kan skaffa kunskap om eventuella begränsningar.

De tre typerna av överlåtelseförbehåll är:

  • Samtyckesförbehåll (ABL 4:8)

En aktieägare som vill sälja en aktie måste först inhämta samtycke från bolaget.

  • Förköpsförbehåll (ABL 4:18)

En aktieägare som vill sälja en aktie måste först erbjuda en annan person att köpa aktien.

  • Hembudsförbehåll (ABL 4:27)

En köpare som övertagit en aktie från en tidigare aktieägare måste därefter erbjuda en annan person att överta aktien.

Skillnaderna mellan förbehållen kan illustreras på följande sätt:

3_overlatelseforbehall
3_overlatelseforbehall

Förbehållen skiljer sig åt i flera avseenden. Variationerna är främst beroende av vem som är skyldig att underrätta bolaget: vid samtyckes- och förköpsförbehållen är det aktieägaren som vill sälja sina aktier, men vid hembudet är det köparen av aktierna. Förbehållen skiljer sig även åt vad gäller priset för aktieförsäljningen. Vid samtyckes- och hembudsförbehållen existerar det ett pris för aktierna som de lösensberättigade personerna måste matcha eller överträffa, vid förköpsförbehållet kan lösen ske till ett för de lösensberättigade personerna förmånligare pris. Vidare får hembudet verkan först efter en fullbordad överlåtelse, medan samtyckes- och förköpsförbehållen träder in redan vid en planerad överlåtelse.

Hembud är den vanligaste formen av överlåtelseinskränkning i Sverige. En överväldigande majoritet (ca 90 %) av bolagsordningarna i svenska aktiebolag har ett hembudsförbehåll, medan få har samtyckes- eller förköpsförbehåll. Anledningen är att det fram till den 1 januari 2006 bara fanns en enda form av aktiebolagsrättsligt godkänd överlåtelsebegränsning, hembudsförbehållet. De övriga två tillkom först i och med den senaste aktiebolagslagen. Hembudet har dock bland annat problemet att aktien passiviseras under processen (Hembudsförbehåll). Olika former av förköpsförbehåll är vanligast utomlands. Den svenska aktiebolagslagen kompletterades därför med två alternativa former av överlåtelsebegränsningar.

Kombinationer av förbehåll

Det är möjligt att ha flera överlåtelseförbud i bolagsordningen. Om det finns flera bestämmelser som inskränker aktiernas överlåtbarhet ska de anges var för sig i bolagsordningen. En anledning till att använda flera av överlåtelseförbehållen samtidigt är att hembudsförbehållet kan omfatta fler typer av överlåtelser än de övriga två förbehållen. Det är dock inte tillåtet att kombinera flera förbehåll som ett enda förbehåll, utan varje förbehåll måste anges för sig. Att införa flera förbehåll i ett bolag kan ge en komplicerad och motsägelsefull bild av överlåtelsebegränsningarna för bolagets aktier.

Beslut om förbehåll

Införande av överlåtelseförbehåll i bolagsordningen fordrar Kvalificerad majoritet vid bolagsstämman. Beslutet är giltigt endast om det biträtts av samtliga närvarande aktieägare och dessa tillsammans företräder minst 9/10 av samtliga aktier i bolaget. Att slopa ett överlåtelseförbehåll utgör dock en normal förändring av bolagsordningen och kräver för att vara giltigt att det företrätts av minst 2/3 av såväl de avgivna rösterna som de på bolagstämman företrädda aktierna.

Det är möjligt att ha hembudsförbehåll i avstämningsbolag, med det är inte tillåtet att ha samtyckes- eller förköpsförbehåll i sådana bolag. Det är dock normalt att marknadsplatser för aktiehandel föreskriver att det inte får föreligga någon form av överlåtelsebegränsning, det vill säga inte ens hembudsförbehåll.

Lagar och regler

2 kap. 7 §, 4 kap. 8, 18 och 27 §§, 7 kap. 42-43 §§ aktiebolagslagen (2005:551)