Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Plikter för bolagsfunktionärer

Eftersom bolag inte har någon egen fysisk förmåga att besluta, underteckna avtal, företa rättshandlingar eller andra aktiviteter behöver bolaget flera olika funktionärer. Funktionärerna kan vara ledamöter i ett organ eller ensam representera ett organ. Det kan röra sig om funktionärer på bolagsstämman eller funktionärer som har en mer permanent roll i bolaget.

Gemensamt för bolagsfunktionärerna är att de har en uppdragsliknande roll i förhållande till bolaget, den kallas ofta ”sysslomannaliknande” efter ett äldre juridiskt begrepp. I denna roll i bolaget ingår generellt sett vissa plikter:

  • Vårdplikt, som också kallas omsorgs- eller aktsamhetsplikt, innebär att funktionären ska fullgöra sitt uppdrag med omsorg och vara fullständigt informerad inför beslut och rättshandlingar.

  • Lojalitetsplikt, innebär att funktionären ska förhålla sig lojal mot bolaget och inte sätta sitt egna, närståendes eller andras ekonomiska intressen före bolagets intresse.

  • Tystnadsplikt, innebär att funktionären inte ska avslöja känslig information om bolaget och dess verksamhet för utomstående om det inte finns tydliga rättsliga krav på att så ska ske.

  • Tillsynsplikt, innebär att i den mån funktionären får delegera arbetsuppgifter till andra ska han eller hon övervaka att uppgifterna utförs på ett korrekt och betryggande sätt.

Dessa plikter ligger till grund för bolagsfunktionärernas aktiebolagsrättsliga och skadeståndsrättsliga ansvar gentemot bolaget och bolagets intressenter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...