Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Poströstning

Definition

Poströstning är ett särskilt förfarande enligt aktiebolagslagen som innebär att aktieägare ges möjlighet att utöva sin rösträtt på bolagsstämman per post.

Poströstning har tillkommit genom EU-regler och skiljer sig från reglerna om Ombud på bolagsstämma och Fullmaktsinsamling. I poströstningen röstar aktieägaren i förväg med ett meddelande direkt till bolaget, det vill säga det utgör en form av röstning på distans direkt till bolaget utan hjälp av ombud.

Förfarandet vid poströstning

Poströstning måste uppfylla vissa lagkrav, som i grunden liknar kraven vid tillåten fullmaktsinsamling. Bestämmelse om poströstning måste till att börja med finnas i bolagets bolagsordning, antingen som en direkt aktieägarrättighet vid varje stämma eller som en möjlighet för styrelsen att besluta om inför en stämma.

Vid poströstning ska bolaget tillhandahålla ett särskilt formulär, ett poströstningsformulär, som används i anslutning till en bestämd bolagsstämma. Formuläret ska hänvisa till de förslag till beslut som framlagts i anslutning till ärendena och fullmakten ska presentera två svarsalternativ på ett likvärdigt sätt med rubrikerna ”Ja” och ”Nej”. Formuläret bör innehålla alla ärenden som ska avgöras vid bolagsstämman, utom de rent formella frågorna. Aktieägaren lägger sin röst genom att markera ett av de angivna svarsalternativen. Det är inte tillåtet att villkora svaren eller lämna andra instruktioner till bolaget. En aktieägare som inte markerat ett svar i en viss fråga anses ha avstått från att rösta i denna fråga. En aktieägare som kommit till stämman eller skickat ett ombud trots att han eller hon poströstat anses ha frånträtt sin poströst i sin helhet och måste rösta på vanligt sätt.

En poströst gäller alltså som en vanlig röst. En aktieägare som avlagt en poströst ska föras in i röstlängden och räknas som närvarande vid bolagsstämman.

Kallelsen till bolagsstämma ska, om poströstning ska användas, innehålla information till aktieägarna om hur poströstning ska gå till.

Lagar och regler

7 kap. 4 a, 24 och 29 §§ aktiebolagslagen (2005:551)