Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Poströstning

Definition

Poströstning är ett särskilt förfarande enligt aktiebolagslagen som innebär att aktieägare ges möjlighet att utöva sin rösträtt på bolagsstämman per post.

Poströstning har tillkommit genom EU-regler och skiljer sig från reglerna om Ombud på bolagsstämma och Fullmaktsinsamling. I poströstningen röstar aktieägaren i förväg med ett meddelande direkt till bolaget, det vill säga det utgör en form av röstning på distans direkt till bolaget utan hjälp av ombud.

Förfarandet vid poströstning

Poströstning måste uppfylla vissa lagkrav, som i grunden liknar kraven vid tillåten fullmaktsinsamling. Bestämmelse om poströstning måste till att börja med finnas i bolagets bolagsordning, antingen som en direkt aktieägarrättighet vid varje stämma eller som en möjlighet för styrelsen att besluta om inför en stämma.

Vid poströstning ska bolaget tillhandahålla ett särskilt formulär, ett poströstningsformulär, som används i anslutning till en bestämd bolagsstämma. Formuläret ska hänvisa till de förslag till beslut som framlagts i anslutning till ärendena och fullmakten ska presentera två svarsalternativ på ett likvärdigt sätt med rubrikerna ”Ja” och ”Nej”. Formuläret bör innehålla alla ärenden som ska avgöras vid bolagsstämman, utom de rent formella frågorna. Aktieägaren lägger sin röst genom att markera ett av de angivna svarsalternativen. Det är inte tillåtet att villkora svaren eller lämna andra instruktioner till bolaget. En aktieägare som inte markerat ett svar i en viss fråga anses ha avstått från att rösta i denna fråga. En aktieägare som kommit till stämman eller skickat ett ombud trots att han eller hon poströstat anses ha frånträtt sin poströst i sin helhet och måste rösta på vanligt sätt.

En poströst gäller alltså som en vanlig röst. En aktieägare som avlagt en poströst ska föras in i röstlängden och räknas som närvarande vid bolagsstämman.

Kallelsen till bolagsstämma ska, om poströstning ska användas, innehålla information till aktieägarna om hur poströstning ska gå till.

Lagar och regler

7 kap. 4 a, 24 och 29 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...