Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Protokollförare på bolagsstämma

Definition

Protokollförare är den person som utformar och undertecknar Stämmoprotokoll. Det är alltså protokollföraren som ansvarar för att protokollet är riktigt och fullständigt, men till sin hjälp har han eller hon Justerare på bolagsstämma.

Utseende av protokollförare

Det finns inga särskilda regler eller kvalifikationer för protokollförare i lagstiftningen. Protokollföraren utses av stämmoordföranden. Ordföranden ska se till att protokoll förs och kan ta på sig arbetet själv. Därför väljer inte stämman protokollförare även om det är rimligt att protokollföraren presenteras för aktieägarna och antecknas i protokollet, till exempel med skrivningen ”Det antecknas att ordföranden gett [NN] i uppdrag att föra protokoll vid dagens bolagsstämma”.

Det är vanligtvis fallet att ordföranden sköter själva ordförandeskapet på stämman och låter någon annan sköta protokollet. Protokollföraren utses av stämmoordföranden på enklast möjliga vis genom en kontakt innan stämman. Det finns inga restriktioner för vem som får vara protokollförare, men det är lämpligt för stämmans självständighet att protokollförare inte är en person ur bolagets styrelse eller företagsledningen, även om det är vanligt.

Många gånger agerar protokollförare även sekreterare till stämmoordföranden som är denna behjälplig med beslut, underlag, förslag, röstning och information. Mycket kan hända vid en större bolagsstämma och ordföranden har ofta god hjälp av en sekreterare. I lagen finns dock inga regler om sekreterare och rollerna är inte direkt utbytbara.

Protokollförarens arbetsuppgift

Protokollföraren ska upprätta och underteckna protokollet genast efter stämman. Tidsramen bestäms av att protokollet ska hållas tillgänglig för aktieägarna senast två veckor efter stämman. Det är därför lämpligt att ha förberett ett protokoll baserat på Dagordning och de ärenden som förväntas komma upp på stämman.

Vid tidpunkten då protokollet presenteras för aktieägarna bör protokollet även vara justerat av stämmoordföranden och valda justerare. Därför är färdigställandet av protokollet ett arbete som kräver viss kommunikation och samarbete, vilket måste ske inom tvåveckorsfristen. Särskilt om det finns kontroversiella beslut eller olika åsikter kan tiden kännas kort.

Lagar och regler

7 kap. 48-49 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...