Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Rätt att delta på bolagsstämma

 

Aktieägare har rätt att delta på bolagsstämma. Aktieägarnas möjligheter och rättigheter att påverka bolaget sker på bolagstämman, vilket innebär att rätten att delta på stämman tillhör den centrala rättigheten för en aktieägare.

Lagen ställer upp regler för så kallad legitimation av aktieägare, det vill säga hur en aktieägare ska visa att han eller hon har rätt att delta på bolagsstämman. Reglerna är olika för kupongbolag och avstämningsbolag.

Legitimation i kupongbolag

En aktieägare som är upptagen i aktieboken har rätt att delta på bolagsstämmor. För att kunna delta och utöva sin rösträtt på bolagsstämman är det alltså viktigt att se till att man blir införd i aktieboken.

Att aktieägaren är införd i aktieboken kontrolleras på dagen för stämman. Aktieboken ska finnas tillgänglig på bolagsstämman, antingen i sin helhet eller i en utskrift om den förs på dator.

Tänk på

Det är praktiskt lämpligt att styrelsen i kupongbolag ser till att det finns tillfälle för aktieägare att bli införda i aktieboken innan själva stämman börjar, om de inte tidigare blivit införda.

En aktieägare som sålt sina aktier eller på annat sätt inte innehar dem på dagen för bolagstämman, men ändå står upptagen i aktieboken, har dock inte rätt att delta på stämman. En person måste dels vara faktisk ägare av aktierna, dels vara legitimerad genom att vara införd i aktieboken.

Stämman kan besluta att en aktieägare som inte är legitimerad får närvara på bolagsstämman, det är en så kallad Ordningsfråga. Den aktieägare som inte är införd i aktieboken får dock inte rösta på stämman.

Legitimation i avstämningsbolag

I avstämningsbolag tillkommer rätten att delta i bolagsstämma den som har tagits upp som aktieägare i en utskrift av aktieboken.

I avstämningsbolag ska en utskrift (eller annan framställ- ning) av hela aktieboken hållas tillgänglig på stämman. Denna framställning ska avse förhållandena på bolagets Avstämningsdag. Avstämningsdagen infaller vid stämma 6 bankdagar före stämman. En utskrift eller annan framställning av aktieboken ska finnas tillgänglig för aktieägarna på stämman. Denna så kallade bolagsstämmoaktiebok ska gälla förhållandena 6 bankdagar före stämman och beakta Rösträttsregistrering som har gjorts senast 4 bankdagar före stämman.

Regeln förändrades den 3 september 2020 och gäller samtliga avstämningsbolag. Den innebär att avstämningsdagen tidigarelades för att garantera att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt om de funnits i aktieförvaltares depåsystem per avstämningsdagen. Förvaltarna ges också möjlighet att fortsätta rösträttsregistreringen ytterligare 2 bankdagar. Nyordningen innebar därmed att bolagen får tillgång till stämmoaktieboken 3 bankdagar före stämman, istället för som tidigare 4 dagar.

Bankdagar är de dagar då banker har öppet för ordinarie verksamhet - vilket är vardagar med undantag för bankfria helgdagar. Bankdagar är alltså dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag. Riksbanken (www.riksbank.se) publicerar årligen vilka dagar som inte är bankdagar (så kallade bankhelgdagar).

Det får dock i bolagsordningen bestämmas att framställningen kan avse förhållandena vid en senare tidpunkt. En sådan utskrift måste beställas av värdepapperscentralen i tid.

Ytterligare krav för deltagande på bolagsstämma

I bolagsordningen kan det finnas ett krav på att aktieägare dessutom ska föranmäla sin närvaro, se Föranmälan till bolagsstämma.

Tänk på

I avstämningsbolag kan alltså en person som innehaft aktier på avstämningsdagen, men sålt dem före dagen för stämman, ges tillträde och rösträtt.

Ytterligare krav för deltagande på bolagsstämma

I bolagsordningen kan det finnas ett krav på att aktieägare dessutom ska föranmäla sin närvaro, se Föranmälan till bolagsstämma.

Icke-aktieägares närvaro på stämman

För vissa av stämmans och bolagets funktionärer kan det finnas en rätt och plikt att delta på stämman. Under vissa omständigheter har även utomstående möjlighet att vara närvarande på stämman. Utomståendes närvaro på bolagsstämma

Tänk på

En aktieägare är inte skyldig att närvara på bolagsstämman. Deltagandet är en rättighet, inte en plikt. Mindre aktieägare ger ofta frivilligt upp sin rätt att utöva inflytande genom att inte närvara på bolagsstämman, till förmån för de röststarka ägarna.

Icke-aktieägares närvaro på stämman

För vissa av stämmans och bolagets funktionärer kan det finnas en rätt och plikt att delta på stämman. Under vissa omständigheter har även utomstående möjlighet att vara närvarande på stämman. Utomståendes närvaro på bolagsstämma

Lagar och regler

7 kap. 2 och 28 §§ aktiebolagslagen (2005:551)