Innehåll

Definition

En reglerad marknad är ett system för handel av aktier och andra värdepapper. Reglerad marknad är ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs” där aktörerna köper och säljer aktier. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan).

En reglerad marknad är enligt värdepappersmarknadslagen ”ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man - regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler - så att detta leder till avslut”.

En börs är enligt värdepappersmarknadslagen ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som har tillstånd enligt lagen att driva en eller flera reglerade marknader. Det är Finansinspektionen som ger tillstånd för börsverksamhet (det vill säga att driva en reglerad marknad). Börser, det vill säga företag som har Finansinspektionens tillstånd att driva en eller flera reglerade marknader, är i dagsläget Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB. Nasdaq Stockholm driver den reglerade marknad som i dagligt tal kallas Stockholmsbörsen.

Även utländska börser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas av lagstiftningens begrepp reglerad marknad, däremot omfattas inte börser utanför EES. Utländska börser, det vill säga europeiska företag med tillstånd från annan EES-stat att driva reglerade marknader, är bland andra Deutsche Börse AG. Till följd av Storbritanniens utträde ur EU Brexit har deras reglerade marknader ändrat status i Sverige och övriga EU.

En reglerad marknad har fler och striktare regler än så kallade handelsplattformar (MTF, Multilateral Trading Facility).

Lagar och regler

1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden