Innehåll

Definition

Reservfond var en tidigare obligatorisk fond som utgjorde en del av bundet eget kapital. I förekommande fall är reservfonden numera en frivillig fond som bolaget kan sätta upp.

Tidigare fanns en regel i aktiebolagslagen som tvingade bolag att sätta av en tiondel av sina första vinster till reservfonden tills den uppgick till 20 % av aktiekapitalet. Regeln innebar ett sorts tvångssparande för bolag vilket hade till syfte att skapa en extra buffert för sämre lönsamhet. Regeln slopades 2006, men skyddet för reservfonden som bundet eget kapital i aktiebolagslagen består.

Reservfonder inom bundet eget kapital finns på grund av regeln i många äldre bolag, men i nystartade bolag är det en frivillig och mer ovanlig avsättning. Bolag kan införa bestämmelser i bolagsordningen motsvarande den tidigare regeln som till exempel kan innebära att avsättningar till reservfonden ska ske eller så kan avsättning ske genom beslut på bolagsstämman. Eftersom reservfonden är en del av bundet eget kapital och skyddas av lagen på nästan samma sätt som aktiekapitalet är det dock mindre flexibelt att använda reservfonden jämfört med att avsätta medel till fria fonder som utan restriktioner kan användas till förlusttäckning och utdelning.

Reservfonden får minskas i följande syfte:

  • Täckning av förlust, om det inte finns fritt eget kapital som motsvarar förlusten.

  • Ökning av aktiekapitalet, genom Fondemission eller Nyemission av aktier.

  • Återbetalning till aktieägarna enligt reglerna om Minskning av aktiekapital och reservfond.

  • Annat ändamål om Bolagsverket eller domstol ger tillstånd.

Beslut om minskning av reservfonden fattas av bolagsstämman med enkel majoritet. Beslutet fattas genom att stämman fastställer den balansräkning som bolagsledningen lägger fram på årsstämman.

Lagar och regler

20 kap. 35-36 §§ aktiebolagslagen (2005:551)