Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Revisionsutskott

Definition

Revisionsutskottet, även kallad revisionskommittén, är ett bolagsorgan tillsatt av styrelsen som ska övervaka bolagets olika kontrollsystem. Revisionsutskott behöver endast finnas i börsbolag.

Revisionsutskottet är numera reglerat i aktiebolagslagen, men har sitt ursprung i självregleringen av bolagsstyrning i större företag, bland annat svensk kod för bolagsstyrning. Syftet med ett revisionsutskott är att skapa en direkt kontakt mellan styrelse och revisor utan involvering från företagsledningen.

Revisionsutskottets ställning och roll

Revisionsutskottets roll är primärt ett kontrollerande organ inom bolagsstyrningen i aktiebolag. Revisionsutskottet är underställt styrelsen och har därvid att följa styrelsens instruktioner. Revisionsutskottet ska tydliggöra styrelsens ansvar för redovisningen och den interna kontrollen samt förebygga att företagsledningen skaffar sig ett obehörigt inflytande över revisionen. Utskottet är frivilligt så till vida att styrelsen själv kan välja att fullgöra revisionsutskottets uppgifter och i så fall välja att inte ha ett särskilt revisionsutskott. Om styrelsen väljer att fullgöra utskottets uppgifter måste detta arbete dock ske utan närvaro av företagsledningen.

Men revisionsutskottet har även fått en viss kontrollfunktion gentemot revisorerna själva, gällande deras opartiskhet och självständighet gentemot bolaget. Detta gör rollfördelningen i bolagsstyrningen något mer oskarp eftersom vissa styrelseledamöter ska utöva kontroll över det organ som ska kontrollera dem. Revisionsutskottet skapar en intressekonflikt i svensk bolagsstyrning.

Tillsättande av revisionsutskott

Styrelser i börsbolag ska inrätta ett revisionsutskott, men kan välja att utföra utskottets arbetsuppgifter i styrelsen som helhet. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. Lagen innehåller inga andra stadganden om hur utskottet ska vara uppbyggt utan överlåter det till självreglering och bolagsstyrelserna själva.

Svensk kod för bolagsstyrning reglerar revisionsutskottets sammansättning. Utskottet ska enligt bolagskoden bestå av minst tre styrelseledamöter. Enligt regelverket ska utskottsledamöterna övervägande vara oberoende styrelseledamöter (se Oberoende styrelseledamot). Majoriteten av ledamöterna ska vara oberoende i förhållande till företaget och minst en av dessa ledamöter ska även vara oberoende i förhållande till större aktieägare.

Aktiebolagslagen ställer upp ett kunskapskrav för minst en av utskottets ledamöter, han eller hon ska ha redovisnings- eller revisionskompetens. Det betyder att det i börsbolag alltså måste finnas minst en ledamot i bolagsstyrelsen som har redovisnings- och revisionskompetens som kan vara tillgänglig för arbete i revisionsutskottet. Reglerna innehåller dock inte någon närmare beskrivning av vad redovisnings- och revisionskompetens innebär. Det kan antas att det ställs relativt låga krav på denna kompetens för att inte tvinga bolagen att välja in rena specialister till styrelserna.

Arbetsuppgifter för revisionsutskottet

Revisionsutskottets uppgifter i aktiebolaget är som sagt kontrollerande och beredande. Utskottets arbetsuppgifter är preciserade i aktiebolagslagen och självregleringen har numera inga ytterligare tillägg.

Revisionsutskottet har till uppgift att:

  1. övervaka bolagets finansiella rapportering,

  2. övervaka effektiviteten i bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen,

  3. hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,

  4. granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller bolaget andra tjänster än revisionstjänster, och

  5. biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. 

Den tidigare regleringen var mer inriktad mot att upprätta revisionsutskottet som ett beredande samarbetsorgan mellan styrelsen och revisorerna. Utskottet skulle svara för att bereda styrelsens kvalitetssäkring av bolagets finansiella rapportering.

Lagar och regler

8 kap. 49 a-49 b §§ aktiebolagslagen (2005:551)

7.2 Svensk kod för bolagsstyrning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...