Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Revisors förtida avgång

Definition

Förtida avgång innebär att en revisor avgår under löpande mandatperiod, antingen om revisorn själv väljer att göra så eller om revisorn blir avsatt.

Revisorns förtida avgång är en känslig fråga inom bolagsrätten på grund av revisorns roll som extern granskare av bolagets räkenskaper och förvaltning. Revisorns uppdrag syftar till att vara till gagn för både bolaget, aktieägarna och andra externa intressenter. En revisors förtida avgång eller avsättning kan ofta tolkas som att den har samband med problem vid granskningen av bolaget.

Revisors uppdrag upphör i förtid om antingen revisorn anmäler hos styrelsen att uppdraget ska upphöra eller att den som utsett revisorn, till exempel bolagsstämman, avsätter (entledigar) revisorn på saklig grund.

Avgång av revisor

Det kan finnas olika skäl till att en revisor själv vill säga upp sig från ett uppdrag, till exempel tidsbrist eller olönsamhet. En avgång kan också vara en viktig markering från revisorns sida att något inte står rätt till i företaget så att denna vill begränsa sin risk och sitt ansvar i förhållande till det. Revisorn måste dock alltid iaktta god revisorssed och även den möjligheten att handlingen skadar bolaget som eventuellt kan leda till skadeståndsansvar.

Om det är annan än bolagsstämma som utsett revisorn ska revisorn, utöver att meddela bolagets styrelse, även meddela den som utsett revisorn.

Vid revisors förtida avgång, oavsett hur och varför den inträffat, gäller speciella regler om offentlighet och rapportering. Revisorn har skyldighet att genast anmäla avgången till Bolagsverket för registrering i aktiebolagsregistret. Anmälan sker på Bolagsverkets blankett nr 702, Egen avgång som revisor. Anmälan kan även ske genom e-tjänsten på www.verksamt.se. Anmälan kostar inget.

Till anmälan om avgång ska bifogas en särskild redogörelse för vad revisorn funnit i sin löpande granskning under räkenskapsåret som löpt från senaste bokslutsgranskning fram till den dag då uppdraget upphört. Revisorn ska särskilt anmärka på om styrelseledamot eller verkställande direktör skadat bolaget eller om bolaget inte fullgjort skyldigheter enligt skatteförfarandelagen, samt ge andra upplysningar som han eller hon anser bör komma till aktieägarnas kännedom. Revisorn ska lämna en kopia av anmälan till bolagets styrelse.

Avsättning av revisor

Att avsätta (entlediga) en revisor är en känsligare händelse än avsättning av andra bolagsfunktionärer. Den som har utsett revisorn kan entlediga denna under mandattiden, men endast på saklig grund. En saklig grund kan till exempel vara att revisorn inte lägger ned tillräckligt med tid eller omsorg på uppdraget. Däremot anses inte olika åsikter om redovisningen eller revisionen utgöra saklig grund för att avsätta revisorn.

Det är normalt sett bolagsstämman som valt revisorn och som då alltså har makt att avsätta henne eller honom. Det är ett beslut som tas med enkel majoritet av stämman. Det kan dock vara så att bolaget ska ha Revisor och då måste en ny revisor också utses samtidigt som den tidigare avsätts. I vissa fall kan det vara annan än stämman som utsett revisor, till exempel baserat på en bestämmelse i bolagsordningen, och då kan denna aktör avsätta revisorn och tillsätta en ny. Det måste dock även då vara på sakliga grunder.

En avsatt revisor ska följa samma regler vid avsättning som vid egen avgång, det vill säga revisorn måste anmäla avsättningen till Bolagsverket och avge en redogörelse. Även den som utsett revisorn, normalt bolaget, ska underrätta Bolagsverket om att revisorns uppdrag har upphört och ange skälen till detta.

Anmälan av avsättning av revisor ska ske på Bolagsverkets blankett nr 850, Ändra revisor. Avgiften för när bolaget anmäler avsättning av revisor är 1 000 kronor. Anmälan kan även göras via e-tjänsten påwww.verksamt.se. Vid användande av e-tjänsten är avgiften 700 kronor för år 2021.

Bolagsverket kan entlediga en revisor som är obehörig efter anmälan från utomstående, Revisor utses av Bolagsverket.

Ersättning av avgången revisor

Om det finns suppleant för revisorn så ska denna fylla positionen fram till nästa tillfälle för val av revisor. Om det inte finns någon revisorssuppleant är styrelsen skyldig att vidta åtgärder för att ny revisor utses, vilket i normalfallet innebär att styrelsen måste kalla till extra bolagsstämma för ett val av revisor.

Entledigande i börsbolag

I börsbolag gäller en princip om offentliggörande vid ändring av stämmovald revisor. En förtida avgång av revisor i ett börsbolag är givetvis en mycket känslig information som kan påverka aktiemarknadens uppfattning om bolaget.

Lagar och regler

9 kap. 22-24 aktiebolagslagen (2005:551)

3.3.4 Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...