Innehåll

Definition

Revisorsinspektionen är statens myndighet för revisionsfrågor. Revisorsinspektionen har två huvuduppgifter: att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och att utöva tillsyn över dessa revisorer.

Tillsyn av revisorer

Revisorsinspektionen genomför en löpande tillsyn av revisorerna. Tillsynen sker på tre sätt. Den huvudsakliga tillsynen är att pröva anmälningar mot kvalificerade revisorer som kan komma från klienter, konkursförvaltare, myndigheter eller andra. Revisorsinspektionen har även uppsökande övervakning där man systematiskt gör besök hos revisorer och revisionsföretag för att kontrollera att den revision som utförs håller hög kvalitet. I tredje hand kan man på eget grepp granska ärenden som kommit till deras uppmärksamhet genom exempelvis media.

Myndighet

Revisorsinspektionen

Adress

Box 24014, 104 50 Stockholm 

Telefon

08-738 46 00

Webbplats

http://www.revisorsnamnden.se

E-post

ri@revisorsinspektionen.se

Revisorsnämnden

Revisorsinspektionen bytte den 1 april 2017 namn från Revisorsnämnden, enligt ett förslag från Justitiedepartementet. Namnbytet är ännu inte fullständigt genomfört, bland annat gällande webbplats som fortfarande finns på www.revisorsnamnden.se.

Disciplinär verksamhet

Beslut om disciplinära åtgärder fattas i en särskild nämnd, Tillsynsnämnden. Revisorsinspektionen kan utdela disciplinära åtgärder i form av erinran, varning eller upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering. Årligen leder ett 60-tal disciplinärenden till åtgärd.

Revisorsinspektionen publicerar praxis från den disciplinära verksamheten på sin webbplats www.revisorsnamnden.se.

Auktorisation av revisorer

Revisorsinspektionen bemyndigar revisorer och för ett register, revisorsregistret, över dessa kvalificerade revisorer. En registrering gäller i fem år och därefter måste ansökan göras på nytt. Kvalificerade revisorer måste ha avlagt en revisorsexamen. Förutsättningarna för att få avlägga examen är teoretiska högskolestudier med inriktning mot företagsekonomi samt praktisk utbildning i revisorsyrket. För en auktorisation krävs att revisorn ska ha en magisterexamen och minst fem års praktik. Revisorsexamen är avsedd att säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

Utöver att vara registrerade hos Revisorsinspektionen är många av revisorerna medlemmar i revisors- och rådgivarföreningen FAR. Medlemskap förutsätter bland annat att personen är verksam inom ett revisions- eller redovisningsföretag, gjort sig känd för sin redbarhet och i övrigt bedöms lämplig samt förklarat sig villig att följa föreningens yrkesetiska regler (som överensstämmer med internationella regler på området).

Lagar och regler

3 och 32 §§ revisorslagen (2001:883)