Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Revisorsinspektionen

Definition

Revisorsinspektionen är statens myndighet för revisionsfrågor. Revisorsinspektionen har två huvuduppgifter: att se till att det finns kvalificerade revisorer för näringslivets behov och att utöva tillsyn över dessa revisorer.

Tillsyn av revisorer

Revisorsinspektionen genomför en löpande tillsyn av revisorerna. Tillsynen sker på tre sätt. Den huvudsakliga tillsynen är att pröva anmälningar mot kvalificerade revisorer som kan komma från klienter, konkursförvaltare, myndigheter eller andra. Revisorsinspektionen har även uppsökande övervakning där man systematiskt gör besök hos revisorer och revisionsföretag för att kontrollera att den revision som utförs håller hög kvalitet. I tredje hand kan man på eget grepp granska ärenden som kommit till deras uppmärksamhet genom exempelvis media.

Myndighet

Revisorsinspektionen

Adress

Box 24014, 104 50 Stockholm 

Telefon

08-738 46 00

Webbplats

http://www.revisorsnamnden.se

E-post

ri@revisorsinspektionen.se

Revisorsnämnden

Revisorsinspektionen bytte den 1 april 2017 namn från Revisorsnämnden, enligt ett förslag från Justitiedepartementet. Namnbytet är ännu inte fullständigt genomfört, bland annat gällande webbplats som fortfarande finns på www.revisorsnamnden.se.

Disciplinär verksamhet

Beslut om disciplinära åtgärder fattas i en särskild nämnd, Tillsynsnämnden. Revisorsinspektionen kan utdela disciplinära åtgärder i form av erinran, varning eller upphävande av auktorisation, godkännande eller registrering. Årligen leder ett 60-tal disciplinärenden till åtgärd.

Revisorsinspektionen publicerar praxis från den disciplinära verksamheten på sin webbplats www.revisorsnamnden.se.

Auktorisation av revisorer

Revisorsinspektionen bemyndigar revisorer och för ett register, revisorsregistret, över dessa kvalificerade revisorer. En registrering gäller i fem år och därefter måste ansökan göras på nytt. Kvalificerade revisorer måste ha avlagt en revisorsexamen. Förutsättningarna för att få avlägga examen är teoretiska högskolestudier med inriktning mot företagsekonomi samt praktisk utbildning i revisorsyrket. För en auktorisation krävs att revisorn ska ha en magisterexamen och minst fem års praktik. Revisorsexamen är avsedd att säkerställa att revisorn har tillräckliga teoretiska kunskaper för att utföra lagstadgad revision och förmåga att i praktiken tillämpa sådana kunskaper i revisionsarbetet.

Utöver att vara registrerade hos Revisorsinspektionen är många av revisorerna medlemmar i revisors- och rådgivarföreningen FAR. Medlemskap förutsätter bland annat att personen är verksam inom ett revisions- eller redovisningsföretag, gjort sig känd för sin redbarhet och i övrigt bedöms lämplig samt förklarat sig villig att följa föreningens yrkesetiska regler (som överensstämmer med internationella regler på området).

Lagar och regler

3 och 32 §§ revisorslagen (2001:883)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...