Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Röstningsrådgivare

Definition

En juridisk person som yrkesmässigt analyserar finansiell information beträffande börsbolag i syfte att hjälpa aktieägare med undersökningar, råd eller rekommendationer hur de ska rösta på bolagsstämmor.

Röstningsrådgivare har blivit vanligt på större bolagsstämmor i börsbolag. Många investerare med spridd aktieportfölj och institutionella aktieägare har inte möjlighet följa bolagen så närgående att de själva kan utöva sin rösträtt på ett meningsfullt sätt. Därför har det vuxit fram en särskild form av rådgivare som assisterar dessa aktieägare. I Sverige finns endast en etablerad röstningsrådgivare, Nordic Investor Service. Ofta ger aktieägaren i sin tur en advokat i uppdrag att agera Ombud på bolagsstämman.

EU:s övervakningsorgan ESMA (European Securities and Markets Authority) har sedan länge följt utvecklingen av röstningsrådgivare. ESMA:s aktivitet har påverkat branschen att anta en uppförandekod som bland annat innehåller regler om tjänstekvalitet, intressekonflikter och kommunikation. EU vidtog dock 2017 ytterligare åtgärder och har infört regler om röstningsrådgivare i ändringsdirektivet till 2007 års direktiv om aktieägarengagemang. Direktivet innehåller bland annat regler om att röstningsrådgivare varje år ska redovisa sina arbetsmetoder, analysmodeller, informationskällor och röstningspolicyer offentligt. I den svenska utredning som publicerades 2018 om införandet av direktivet om aktieägarengagemang (Ds 2018:15) föreslås en därför ny lag om röstningsrådgivare, vilken bland annat kommer att innebära att Finansinspektionen ska ha tillsyn över röstningsrådgivare. Lagen trädde ikraft den 10 juni 2019.

Lagar och regler

Artikel 2g) Europaparlamentets direktiv (EU) 2017/828 av den 17 maj 2017 med ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang.