Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2020 – Robert Sevenius

Röstningsrådgivare

Definition

En juridisk person som yrkesmässigt analyserar finansiell information beträffande börsbolag i syfte att hjälpa aktieägare med undersökningar, råd eller rekommendationer hur de ska rösta på bolagsstämmor.

Röstningsrådgivare har blivit vanligt på större bolagsstämmor i börsbolag. Många investerare med spridd aktieportfölj och institutionella aktieägare har inte möjlighet följa bolagen så närgående att de själva kan utöva sin rösträtt på ett meningsfullt sätt. Därför har det vuxit fram en särskild form av rådgivare som assisterar dessa aktieägare. I Sverige finns endast en etablerad röstningsrådgivare, Nordic Investor Service. Ofta ger aktieägaren i sin tur en advokat i uppdrag att agera Ombud på bolagsstämman.

EU:s övervakningsorgan ESMA (European Securities and Markets Authority) har sedan länge följt utvecklingen av röstningsrådgivare. ESMA:s aktivitet har påverkat branschen att anta en uppförandekod som bland annat innehåller regler om tjänstekvalitet, intressekonflikter och kommunikation. EU vidtog dock 2017 ytterligare åtgärder och har infört regler om röstningsrådgivare i ändringsdirektivet till 2007 års direktiv om aktieägarengagemang. Direktivet innehåller bland annat regler om att röstningsrådgivare varje år ska redovisa sina arbetsmetoder, analysmodeller, informationskällor och röstningspolicyer offentligt. I den svenska utredning som publicerades 2018 om införandet av direktivet om aktieägarengagemang (Ds 2018:15) föreslås en därför ny lag om röstningsrådgivare, vilken bland annat kommer att innebära att Finansinspektionen ska ha tillsyn över röstningsrådgivare. Lagen trädde ikraft den 10 juni 2019.

Lagar och regler

Artikel 2g) Europaparlamentets direktiv (EU) 2017/828 av den 17 maj 2017 med ändring av direktiv 2007/36/EG vad gäller uppmuntrande av aktieägares långsiktiga engagemang.

Sifferkollen Läs mer

Belopp

Basbelopp
År 2018 2019 2020
Prisbasbelopp 45 500 46 500 47 300
Förhöjt pbb. 46 500 47 400 48 300
Inkomstbasbelopp 62 500 64 400 66 800
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%