Innehåll

Definition

Rösträttsregistrering innebär att en tillfällig registrering i aktieboken i ett avstämningsbolag. En aktieägare vars aktier har Förvaltarregistrering måste omregistrera aktierna för att bli införd i aktieboken och få rösta på bolagsstämmor.

Aktieägaren stryks återigen från aktieboken efter det att tidsfönstret för rösträttsregistrering i stämmoaktieboken stängts, det vill säga fyra bankdagar före stämman. Se Avstämningsdag.

Tänk på

Utöver rösträttsregistrering kan aktieägaren dessutom behöva göra en Föranmälan till bolagsstämma till bolaget för att få närvara på stämman.

Lagar och regler

5 kap. 15 § aktiebolagslagen (2005:551)