Definition

Ett extra Företagsnamn under vilken en näringsidkare driver en viss bestämd del av sin verksamhet. Före den 1 januari 2019 hette särskilt företagsnamn bifirma.

Samma immaterialrättsliga regler gäller för särskilt företagsnamn som för bolagets huvudsakliga företagsnamn, det vill säga den måste ha särskiljningsförmåga och inte vara förväxlingsbar med andra kommersiella kännetecken.

Bestämmanderätten rörande det särskilda företagsnamnet är normalt inte en fråga för bolagsstämman utan ligger inom styrelsens förvaltningsuppgift. Styrelsen kan därför ta beslut om att en viss del av verksamheten ska bedrivas under ett särskilt företagsnamn och låta registrera detta beslut. Endast om detta beslut innebär att verksamhetsföremålet i bolagsordningen måste ändras behöver stämman fatta ett beslut inför registreringen av ett särskilt företagsnamn. Bolagsverket prövar om det särskilda företagsnamnets verksamhet stämmer överens med verksamhetsföremålet i bolagsordningen, så dessa beskrivningar måste vara i samklang. Det särskilda företagsnamnet kan även skrivas in i bolagsordningen, men då krävs stämmobeslut både för att inrätta och upphöra med det särskilda företagsnamnet.

I handelsbolag beslutar bolagsmännen gemensamt om att inrätta ett särskilt företagsnamn.

Tänk på

Ett företagsnamn är inte någon egen juridisk person. Det ses som vilseledande att ange det särskilda företagsnamnet på ett sätt som antyder att den är ett självständigt bolag. Om ett särskilt företagsnamn används vid firmateckning ska man därför ange bolagets företagsnamn för hela verksamheten.

Det är tillåtet att ha flera särskilda företagsnamn för olika delar av verksamheten, men det är inte tillåtet att ha flera särskilda företagsnamn med identisk verksamhet. Om det finns flera särskilda företagsnamn måste verksamheterna alltså skilja sig åt, men rymmas inom bolagets Verksamhetsföremål.

Registrering av särskilt företagsnamn

Det särskilda företagsnamnet registreras för en viss del av bolagets verksamhet. Den behöver egentligen inte vara beskriven på exakt samma sätt som en del av verksamhetsföremålet i bolaget, men det ska vara lätt att tolka in att det särskilda företagsnamnets verksamhet är en del av verksamhetsföremålet. Det är en fördel att använda några av de ord som finns i beskrivningen av verksamhetsföremålet eftersom det underlättar för Bolagsverket att se att delverksamheten omfattas av huvudverksamhet.

Ett särskilt företagsnamn kan registreras vid bolagets bildande eller senare genom en ändringsanmälan hos Bolagsverket. Bolagsverkets blankett, nr 817 Ändringsanmälan, används för anmälan. Under 2023 är avgiften för registrering 1 600 kronor per särskilt företagsnamn med pappersblankett och 1 400 kronor vid elektronisk inlämning. Avgiften för att avregistrera särskilt företagsnamn eller att ändra ett särskilt företagsnamns verksamhet är 1 000 kronor med blankett och 800 kronor med e-tjänst.

Ett aktiebolags särskilda företagsnamn får inte innehålla orden aktiebolag, privat, publikt eller förkortningen AB.

Teckning av särskilt företagsnamn

Ett särskilt företagsnamn undertecknas av firmatecknarna. Det särskilda företagsnamnet ska anges tydligt och fullständigt. Dessutom ska företagsnamnet för hela verksamheten anges.

Lagar och regler

28 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)

1 kap. 1 §, 7 kap. 7 § lagen (2018:1653) om företagsnamn