Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Sluten omröstning

Definition

Sluten omröstning är en typ av omröstning där deltagarna i beslutet inte ser vad andra deltagare röstar genom att någon form av individuella röstbevis används. Det normala är att omröstningar på bolagsstämma sker genom öppen omröstning.

Vid bolagstämma genomförs en sluten omröstning om stämman beslutar om det. Ett beslut om sluten omröstning fattas med enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst.

Tänk på

En enskild aktieägare har alltså inte rätt att få till stånd en sluten omröstning, utan bara att beslut fattas med en öppen omröstning. Aktieägaren kan i och för sig föreslå att omröstningen sker slutet, men det är stämman som fattar beslut om att omröstningen ska vara sluten.

Även vid val av bolagsfunktionär är huvudregeln att omröstningen sker öppet, med en möjlighet för stämman att med enkel majoritet besluta att omröstningen ska vara sluten. För privata aktiebolag kan dock en enskild aktieägare begära sluten omröstning vid val (ABL 7:39).

Det finns flera sätt att genomföra en sluten omröstning, exempelvis:

  1. Omröstning genom röstsedlar eller röstkuponger på papper, exempelvis genom hopvikta pappersark där varje deltagare antecknat sin ställning i förhållande till framförda förslag. Röstsedeln lämnas till en röstmottagare som prickar av aktieägaren mot röstlängden och antecknar antalet röster på sedeln. När samtliga som vill rösta gjort detta sammanställs resultatet. Alternativt kan röstmottagaren skanna in röstsedeln med en EAN- eller QR-kod (det vill säga traditionell European Article Number streckkod eller Quick Response ”rutkod”)i ett elektroniskt rösträkningssystem.

  2. Omröstning med elektronisk utrustning som görs tillgänglig vid stämman, till exempel elektroniska röstdosor till varje aktieägare eller gemensamma röststationer. Systemet redovisar resultatet i aggregerad form (exempelvis 52 % ”Ja”, 36 % ”Nej” och 2 % ”Avstod”). Systemet bör dock kunna generera en utskrift av hur varje person röstat.

På grund av att aktieägandet i bolag ofta är relativt koncentrerat är det dock inte möjligt att ordna en helt hemlig omröstning, med lite enkel matematik går det ofta lätt att sluta sig till på vilket förslag en majoritetsägare lagt sin röst.

Lagar och regler

7 kap. 38-40 §§ aktiebolagslagen (2005:551)