Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Svb-bolag

Definition

Svb-bolag är en särskild form av privata aktiebolag med begränsad möjlighet till vinstutdelning.

Bolagsformen är en relativt senkommen aktiebolagsrättslig reform, 32 kap. aktiebolagslagen reglerar aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning (svb-bolag). Bolagen är en underkategori till privata aktiebolag och lyder med vissa undantag under reglerna för denna bolagskategori. Svb-bolag används för närvarande inte i någon större utsträckning.

Endast aktiebolag som bildats eller omvandlats till ett svb-bolag får ha förkortningen ”svb” i sin firma. Det ska framgå av svb-bolags firma att de tillhör denna särskilda aktiebolagskategori, till exempel genom att använda förkortningen.

Syftet med införandet av den särskilda bolagsformen var att motverka att aktieägarna bestämmer över bolagets vinstmedel i enlighet med vinstpresumtionen (se Vinstpresumtion) och reglerna om Värdeöverföring. Eftersom en eventuell utdelningsbegränsande bestämmelse i bolagsordningen kan förändras med enkel majoritet på bolagsstämman infördes en särskild bolagsform med begränsad vinstutdelningsförmåga. Den bakomliggande orsaken var uppfattningen att allmänheten saknar förtroende för de privata företagen som ger stora vinstutdelningar inom välfärdssektorn.

Regleringen av svb-bolag har till huvudfokus att sätta ett tak på hur stor andel av vinsten som får delas ut till aktieägarna. Bolagets värdeöverföringar får inte överstiga:

  1. ett belopp motsvarande räntan (föregående års statslåneränta + 1 procentenhet) på det kapital som aktieägare vid föregående räkenskapsårs utgång har tillskjutit till bolaget som betalning för aktier, och

  2. de överskjutande belopp under de fem föregående räkenskapsåren som inte överförts till aktieägarna beräknat på grundval av punkt 1.

Om värdeöverföringar gjorts i strid med reglerna för begränsad vinstutdelning gäller bestämmelserna rörande återbäringsskyldighet och bristtäckningsansvar vid Olaglig värdeöverföring. Sanktionen för att bryta mot vinstutdelningsbegränsningen är omedelbar likvidation. Likvidation får begäras vid allmän domstol av styrelse, styrelseledamot, verkställande direktör, revisor eller aktieägare.

Reglerna om svb-bolag omfattar även kompletterande regler av vissa aktiebolagsrättsliga dispositioner i syfte att säkerställa att utdelningsbegränsningen inte kringgås. Häri regleras bland annat bestämmelser om koncernförhållanden, fusioner, delningar, likvidation och byten av bolagskategori.

Ett svb-bolag kan endast nyregistreras genom inlämnande av fysiska handlingar (blankett 816) till Bolagsverket. Den digitala tjänsten via Verksamt.se är alltså inte tillgänglig för denna bolagsform.

Lagar och regler

32 kap. 5-6, 8-11, 14-15 och 18 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...