Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Svensk kod för bolagsstyrning

Definition

Svensk kod för bolagsstyrning, även kallad bolagskoden eller kort och gott Koden, är ett regelverk inom den så kallade självregleringen bland svenska Börsbolag. Bolagskoden är alltså svenskt näringslivs egen reglering av vissa frågor inom bolagsstyrning och den förvaltas av det särskilda organet Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Även andra större bolag av allmänintresse i Sverige, till exempel statligt ägda företag, tillämpar i olika utsträckning bolagskoden. För andra än börsbolag står det fritt att följa principerna och reglerna i bolagskoden.

Bolagskodens bakgrund och syfte

Bolagskoden har varit i kraft sedan 1 juli 2005 och den senaste större revisionen trädde ikraft den 1 januari 2020. Det främsta syftet med regelverket är att stärka förtroendet för de svenska börsbolagen genom god bolagsstyrning. God bolagsstyrning handlar enligt bolagskoden om att säkerställa att bolag sköts hållbart, ansvarsfullt och så effektivt som möjligt.

Målet med bolagskoden är att den ska:

 • ange en tydlig och principbaserad norm för god bolagsstyrning i alla börsbolag,

 • underlätta god bolagsstyrning i börsbolagen utan onödig byråkrati eller omotiverat höga kostnader, samt

 • ha en tillräckligt hög ambitionsnivå för att kunna utgöra alternativ till lagstiftning i frågor där självreglering är att föredra.

Aktiebolagslagen och bolagskoden kompletterar varandra på så vis att de i huvudsak är samstämmiga, men att bolagskoden ställer något högre krav i några utvalda frågor. Bolagskoden försöker generellt sett undvika att reglera frågor som är reglerade i lag. I viss mån kan regelverken sägas konkurrera, eftersom bolagskoden försöker vara ett alternativ till lagstiftning där näringslivet föredrar regler i mjukare form än tvingade lagregler. Bolagskoden försöker vara ett regelverk med distinkta regler, samtidigt som den försöker pedagogiskt förklara den svenska bolagsstyrningsmodellen.

Utgångspunkterna för bolagskodens regler är att:

 • skapa goda förutsättningar för utövandet av en aktiv och ansvarstagande ägarroll,

 • värna om en tydlig och väl avvägd roll och ansvarsfördelning mellan ägare, styrelse och ledning,

 • värna om att aktiebolagslagens likabehandlingsprincip tillämpas i praktisk handling, och

 • skapa största möjliga öppenhet gentemot ägare, kapitalmarknad och samhället i övrigt.

Bolagskodens tillämpning

En av de egenskaper som skiljer bolagskoden från till exempel aktiebolagslagen och annan lagstiftning är den särskilda metoden för normgivning som innebär att tillämpning av reglerna sker med principen ”följ eller förklara” (en översättning av engelskans comply or explain). Tillämpning av bolagskoden behöver enligt principen inte innebära att alla regler strikt efterlevs, det kan till och med vara så att det är påkallat att företag avviker från enskilda regler för att leva upp till god bolagsstyrning. ”Att tillämpa” bolagskoden är alltså snarast att aktivt ta ställning till hur företaget ska förhålla sig till bolagskodens olika regler och redovisa ställningstagandet. Principen uttrycker bolagskodens mjuka form av normgivning där reglerna utgör en god sed, snarare än tvingande lagregler.

Principen följ eller förklara innebär att företagen inte alltid måste följa varje regel i bolagskoden utan kan välja andra lösningar som bedöms bättre svara mot omständigheterna i det enskilda fallet, förutsatt att bolaget öppet redovisar varje sådan avvikelse, beskriver den lösning man valt istället, samt anger skälen till detta.

Lagar och regler

Svensk kod för bolagsstyrning,

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...