Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Teckningskurs

Definition

Teckningskursen är det belopp som en aktietecknare ska betala per aktie, antingen vid bildandet av ett aktiebolag eller vid nyemission av aktier.

Teckningskursen måste vara lika stor som eller överstiga aktiens Kvotvärde. Om teckningskursen överstiger kvotvärdet innebär det en Överkurs. Teckningskursen kan alltså beskrivas som summan av kvotvärdet och överkursen.

Tänk på

En teckningskurs anges helst i heltal i kronor och ören. Det är dock inte alltid emissionslikviden och antalet aktier går jämt upp. I det fall teckningskursen matematiskt är ett avrundat decimaltal ska teckningskursen i emissionsbesluten anges som ett fraktionstal (bråktal). Exempelvis ”Teckningskursen är 1 000 000 kronor/220 000 aktier” istället för ”Teckningskursen är ca 4,55 kronor”. Detta är ett krav från Bolagsverkets sida, de kontrollerar att den totala emissionslikviden enligt emissionsbeslutet stämmer med bankintygets angivna belopp. Det fungerar därför inte i förhållande till Bolagsverket att avrunda teckningskursen i emissionsbeslutet och skriva den som ett avrundat decimaltal.

Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet på grund av Underkursförbudet.

Teckningskursen ska anges i förslag till och beslut om emissioner.

Lagar och regler

2 kap. 5 §, 13 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)