Innehåll

Definition

Teckningsoption är en utfästelse som gjorts av ett aktiebolag om rätt att teckna nya aktier i bolaget mot betalning i pengar.

Teckningsoptionen är alltså ett värdepapper som kan ges ut i enlighet med 14 kap. aktiebolagslagen. Tidigare var teckningsoptioner tvungna att vara kopplade till ett skuldebrev, liknande den konstruktion som fortfarande gäller för konvertibler. Sedan 2006 är det dock lagligt och vanligast att bolag ger ut fristående teckningsoptioner.

Tänk på

Skilj mellan en teckningsoption, som är ett bolagsrättsligt värdepapper, och andra optioner, som kan vara olika typer av kontrakt som finns mellan enskilda parter eller som finansiella instrument på värdepappersmarknaden.

Lagar och regler

11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)