Innehåll

Revisors tystnadsplikt är reglerad i aktiebolagslagen, revisorslagen och i revisorernas yrkesetiska standard. Regleringarna har till viss del olika adressater och olika verkan, men är på ett övergripande plan samstämmiga.

Enligt aktiebolagslagen får en bolagsrevisor inte till en enskild aktieägare, eller till någon utomstående, obehörigen lämna information om bolaget som revisorn får kännedom om i sitt uppdrag, om det kan vara till skada för bolaget. Tystnadsplikten gäller inte för den information som revisor ska lämna enligt aktiebolagslagen, bland annat Revisors upplysningsplikt.

Enligt revisorslagen får en revisor inte, till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för någon annan person, använda uppgifter som revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte heller obehörigen röja sådan information. Revisorn ska också se till att biträde till honom eller henne upprätthåller tystnadsplikten.

Sekretessen som revisorer ska iaktta är en följd av det uppdragsförhållande som revisorn har i förhållande till bolaget och lägger grunden för ett förtroendefullt samarbete mellan bolaget och revisorn. Utan tystnadsplikt skulle det minska bolagsledningens vilja att lämna ut information. Eftersom revisorn är utsedd av bolagsstämman och indirekt av aktieägarna till förmån för informationsgivningen och offentliggörande av bolaget är dock tystnadsplikten kringskuren. Revisors tystnadsplikt är därför ett komplicerat område där revisorn måste balansera olika intressen.

Lagar och regler

9 kap. 41 § aktiebolagslagen (2005:551)

26 § revisorslagen (2001:883)