Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Utdelningsbara medel

Definition

Utdelningsbara medel är det värde som ett aktiebolag kan överföra till sina aktieägare genom vinstutdelning eller annan värdeöverföring. Förenklat kan sägas att utdelningsbara medel är bolagets redovisade fria egna kapital.

Ibland används begreppet utdelningsbara vinstmedel, vilket fokuserar på att det är överskott av rörelsen som kan delas ut. Eftersom fria fonder kan delas ut till aktieägarna är det mer korrekt att använda ordet ”medel”. Det behöver dock inte röra sig om kontanta medel utan utdelningen kan röra saker eller fordringar, Sakutdelning.

Beräkningen av hur stora belopp som ett bolag kan dela ut är en del av de Kapitalskyddsregler som syftar till att bolaget ska bevara en egen förmögenhet som minst uppgår till de lägsta krav som lagen föreskriver.

Beräkning av utdelningsbara medel

Vid beräkningen av utdelningsbara medel används beloppsspärren och försiktighetsregeln. Reglerna är kumulativa, det vill säga båda används tillsammans. Ofta används beloppsspärren som det första steget i prövningen och därefter har bolaget att pröva kapitalbehov enligt försiktighetsregeln. Det spelar egentligen inte någon roll i vilken ordning bedömningen görs.

Först måste bolaget dock beräkna hur stort det egna kapitalet är, det vill säga värdet av de totala tillgångarna minus bolagets skulder och redovisningsmässiga avsättningar. Det egna kapitalet är ett skillnadsbelopp och inte något som kan mätas och kontrolleras.

Beräkningen av utdelningsbara medel innebär att det som återstår av tillgångarna efter avdrag för skulder, avsättningar, bundet eget kapital och framtida kapitalbehov kan delas ut till aktieägarna. Beräkningen innehåller alltså tre delsteg och kan illustreras på följande sätt:

Figur_U1

Följderna av att utdelningen överstiger beräkningen av de utdelningsbara medlen är de konsekvenser som aktualiseras vid Olaglig värdeöverföring. Det vill säga att en mottagare som är medveten om den felaktiga utbetalningen ska återbära beloppet och de som medverkat till överföringen ska täcka de brister som uppkommit.

En olaglig värdeöverföring kan i allvarliga fall även vara straffbar, bland annat kan brotten oredlighet mot borgenärer eller vårdslöshet mot borgenärer aktualiseras.

Lagar och regler

17 kap. 3 §aktiebolagslagen (2005:551)

11 kap. 1 och 3 §§ brottsbalken (1962:700)