Definition

Utländsk direktinvestering är i rättslig bemärkelse en investering som görs av en utländsk investerare för att etablera eller upprätthålla varaktiga och direkta förbindelser med ett företag som bedriver skyddsvärd verksamhet. Definitionen härstammar från svensk och EU-rättslig reglering.

Lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar gäller verksamhet som bedrivs i svenskt aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag, stiftelse, ekonomisk förening, enkelt bolag eller enskild näringsverksamhet samt även Europabolag.

Skyddsvärd verksamhet är enligt lagen i huvudsak följande typer av verksamheter:

 • - samhällsviktigt verksamhet (verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet)

 • - säkerhetskänslig verksamhet enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585)

 • - prospektering, utvinning, anrikning eller försäljning av råvaror, metaller eller mineral som är strategiskt viktiga för Sveriges försörjning

 • - omfattande behandling av personuppgifter eller lokaliseringsuppgifter

 • - tillverkning, utveckling, forskning eller tillhandahållande av krigsmateriel

 • - tillverkning, utveckling, forskning eller tillhandahållande av produkter eller teknik avsedda för civilt bruk som även kan användas för militära ändamål (så kallade produkter med dubbla användningsområden)

 • - forskning om eller tillhandahållande av produkter eller teknik inom framväxande teknologier eller annan strategiskt skyddsvärd teknologi.

En utländsk investerare som har medborgarskap, säte eller ägs eller kontrolleras utanför EU måste anmäla investeringar i företag med skyddsvärd verksamhet. Det gäller även indirekt ägande eller kontroll från en juridisk person med säte utanför EU eller när investeringen görs av annan till förmån för en utländsk investerare.

Anmälan ska ske innan investeringen genomförs. Anmälan ska göras oavsett om investeringen är indirekt eller indirekt eller via en ägarstruktur. Investeringen kan ske på något av följande sätt:

 • - förfogande av röster som motsvarar eller överskrider 10, 20, 30, 50, 65 eller 90%

 • - bilda eller förvärva företag och därmed att komma förfoga över 10% eller mer av rösterna

 • - bli bolagsman i handelsbolag eller enkelt bolag

 • - bilda stiftelse

 • - på annat sätt för direkt eller indirekt inflytande över ledningen

 • - annan investering som innebär att investeraren kommer att ta över hela eller någon del av verksamheten.

Även direkta eller indirekta innehav av investerarens närstående räknas in. Som närstående räknas make, registrerad partner, sambo, föräldrar och barn samt barns make, registrerade partner eller sambo.

Anmälan ska göras till Inspektionen för strategiska produkter (ISP). Myndigheten får besluta att inleda en granskning inom 25 arbetsdagar från en komplett anmälan och ska inom tre månader besluta om att godkänna eller förbjuda investeringen. Om det finns särskilda skäl kan granskningstiden förlängas till sex månader. Beslutet får förenas med villkor.

ISP får inleda granskning av investering i skyddsvärd verksamhet som inte omfattas av anmälningsskyldighet om det finns anledning att anta att investeringen kan inverka skadligt på Sveriges säkerhet eller på allmän ordning eller allmän säkerhet i Sverige.

Ett förbud innebär att investeringen och andra rättshandlingar i anslutning till den blir ogiltiga och innebär alltså ett avsteg från att aktier och andelar är fritt överlåtbara Överlåtbarhetsprincipen.

Företag med skyddsvärd verksamhet som är föremål för investeringen ska upplysa investeraren om lagen och anmälningsplikten.

Lagar och regler

3-11 §§, 13-15 §§ och 23 § lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar

Art. 2 Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/452 av den 19 mars 2019 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen