Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Utomståendes närvaro på bolagsstämma

Bolagsstämman i ett aktiebolag är ett slutet möte mellan aktieägarna, med ett principiellt förbud för utomstående att närvara. De enda som formellt sett ska närvara är, utöver aktieägare, stämmofunktionärerna och underordnade bolagsfunktionärer (Närvaroplikt på bolagsstämma).

Det finns många gånger anledning att låta utomstående vara närvarande för att underlätta bolagets informationsförmedling ut mot allmänhet och aktiemarknad. Det kan vara viktigt med öppenhet kring bolagsstämmor för att skapa förtroende eller förankra kontroversiella beslut. Inträdeströskeln är låg, eftersom det endast krävs en enda aktie för att ha rätt att närvara på stämman. Det kan vara ett argument för att vara generös med att tillåta utomståendes närvaro.

Bolagsstämman kan besluta att utomstående personer ska ha möjlighet att närvara eller följa stämman exempelvis via internet. Det är vanligt att följande personkategorier får access till stämman:

  • Aktieägare som inte föranmält sig

  • Ombud utan korrekt fullmakt

  • Journalister

  • Akademiker och studenter

  • Anställda på företaget

Även bolagsordningen kan innehålla bestämmelser om utomståendes rätt till närvaro på bolagsstämmor, det kan röra sig om en viss person eller viss personkrets.

Närvaro av utomstående ses som en Ordningsfråga, vilket innebär att beslut kan tas utan att ärendet finns upptaget i dagordningen. I förekommande fall bör frågan om utomståendes närvaro tas upp direkt efter valet av stämmoordförande. Frågan väcks ofta av ordföranden. Beslutet kan endast fattas av en enig stämma (samtliga närvarande aktieägare och ombud för aktieägare) eftersom det berör varje enskild aktieägares intressen. I publika aktiebolag gäller dock att beslutet för att vara giltigt fattas med Enkel majoritet, det vill säga att mer än hälften av rösterna bifaller förslaget om att tillåta utomståendes närvaro.

Ett beslut om utomståendes närvaro kan avse hela stämman eller bara en del av den. Beslutet kan omprövas under stämman.

Ett beslut om att låta utomstående vara närvarande vid stämman innebär dock inte att de personer som tillåtits vistas på stämman har rätt att yttra sig på stämman. För utomståendes yttranderätt krävs ett beslut av stämman.

Lagar och regler

7 kap. 6 och 55 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...