Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Utvärdering av bolagsledning

Definition

Utvärdering av bolagsledningen är ett obligatoriskt moment i börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning.

Utvärderingen ska röra sig om en regelbunden och systematisk process för att bedöma styrelsens och verkställande direktörens prestationer i syfte att fortlöpande utveckla deras arbetsformer och effektivitet. Det är styrelseordförande som ska se till att utvärderingen genomförs årligen. I Bolagsstyrningsrapport ska aktieägarna informeras om att en utvärdering skett. Utvärderingen ska redovisas för Valberedning.

Utvärderingen är alltså en form av självgranskning, även om man ofta ger en extern konsult i uppdrag att utföra den. Detta innebär givetvis en intressekonflikt som medför att värdet av utvärderingen minskar. Det uppvägs i någon mån av att adressaten för utvärderingen är valberedningen som ska vara oberoende av styrelse och företagsledning.

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete och ska minst en gång per år särskilt behandla denna fråga vid ett möte där inte någon från företagsledningen får närvara.

Aktiebolagslagen innehåller inga regler om utvärdering av styrelsen. Aktieägarna har möjlighet att åtminstone en gång per år bedöma styrelseledamöternas lämplighet i samband med att styrelsen väljs och dess finansiella rapportering till stämman prövas. Den förvaltningsrevision som revisorerna utför är inte en prövning av styrelseledamöternas individuella kompetens, utan en granskning av huruvida styrelsens beslut är ändamålsenliga och lagenliga.

Lagar och regler

6.1, 8.1-2 Svensk kod för bolagsstyrning

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...