Innehåll

Definition

Utvärdering av bolagsledningen är ett obligatoriskt moment i börsbolag och andra bolag som följer svensk kod för bolagsstyrning.

Utvärderingen ska röra sig om en regelbunden och systematisk process för att bedöma styrelsens och verkställande direktörens prestationer i syfte att fortlöpande utveckla deras arbetsformer och effektivitet. Det är styrelseordförande som ska se till att utvärderingen genomförs årligen. I Bolagsstyrningsrapport ska aktieägarna informeras om att en utvärdering skett. Utvärderingen ska redovisas för Valberedning.

Utvärderingen är alltså en form av självgranskning, även om man ofta ger en extern konsult i uppdrag att utföra den. Detta innebär givetvis en intressekonflikt som medför att värdet av utvärderingen minskar. Det uppvägs i någon mån av att adressaten för utvärderingen är valberedningen som ska vara oberoende av styrelse och företagsledning.

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete och ska minst en gång per år särskilt behandla denna fråga vid ett möte där inte någon från företagsledningen får närvara.

Aktiebolagslagen innehåller inga regler om utvärdering av styrelsen. Aktieägarna har möjlighet att åtminstone en gång per år bedöma styrelseledamöternas lämplighet i samband med att styrelsen väljs och dess finansiella rapportering till stämman prövas. Den förvaltningsrevision som revisorerna utför är inte en prövning av styrelseledamöternas individuella kompetens, utan en granskning av huruvida styrelsens beslut är ändamålsenliga och lagenliga.

Lagar och regler

6.1, 8.1-2 Svensk kod för bolagsstyrning