Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Värdeöverföring

Definition

Värdeöverföring är en affärshändelse som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har en rent affärsmässig karaktär. Värdeöverföring är ett förhållandevis nytt begrepp i aktiebolagslagen som medför en övergripande reglering av alla åtgärder av bolaget som för ut kapital från bolaget utan motprestation från mottagaren.

De affärshändelser som utgör värdeöverföringar är:

  1. Vinstutdelning,

  2. Förvärv av egna aktier,

  3. Minskning av aktiekapital för återbetalning till aktieägare,

  4. Andra affärshändelser som medför att bolagets förmögenhet minskar och inte har rent affärsmässig karaktär.

Den ekonomiska substansen i värdeöverföringen är att bolaget gör en vederlagsfri utbetalning till en utomstående, det vill säga att bolaget inte får något i direkt utbyte för det ekonomiska värde som förs över till annan. Men varje transaktion som är något oförmånlig för bolaget och förmånlig för annan part ska inte betraktas som en värdeöverföring, det är tillåtet för bolaget att göra ”dåliga affärer”. Det är när det är fråga om helt eller delvis benefika (gåvoliknande) ensidiga rättshandlingar som begreppet värdeöverföring aktualiseras.

Värdeöverföringens tillåtna former

Tillåten värdeöverföring kan endast ske i vissa bestämda former. Dessa former är reglerade, framförallt i aktiebolagslagen, och medför att värdeöverföringen blir offentlig. Värdeöverföringar måste alltså ske enligt bestämmelserna för:

  1. vinstutdelning (18 kap. ABL),

  2. förvärv av egna aktier (19 kap. ABL),

  3. minskning av aktiekapitalet eller reservfonden (20 kap. ABL),

  4. gåva till allmännyttigt ändamål (17 kap. 5 § ABL), eller

  5. koncerninternt finansiellt stödavtal enligt bank- och finansieringsrörelselagen eller lagen om värdepappersmarknaden.

De tillåtna formerna för värdeöverföring hänvisar till olika reglerade beslutsprocesser som skapats till skydd för aktieägare. Det innebär att de kan åsidosättas genom SAS-principen. Värdeöverföring som sker i annan form än de tillåtna kallas förtäckt vinstutdelning eller Formlös värdeöverföring.

Värdeöverföringens tillåtna storlek

Utöver regler om värdeöverföringars former har lagen materiella regler om värdeöverföringars storlek. Reglerna avser att bevara bolagets förmögenhet så att borgenärernas intressen skyddas. Gränserna för storleken av en värdeöverföring sätts genom Beloppsspärren och Försiktighetsregeln. Genom tillämpning av reglerna beräknas det totala belopp som ett bolag kan överföra utan påföljder, så kallade Utdelningsbara medel.

Värdeöverföringens karaktär

Värdeöverföring behöver inte innebära att pengar överförs utan det kan röra sig om annan egendom eller värden, till exempel en fordran, att ställa säkerhet eller andra typer av sakvärden, Sakutdelning.

En värdeöverföring kan även ske i form av blandade transaktioner som till viss del inrymmer en affärsmässig händelse och till viss del värdeöverföring utan motprestation. Det kan till exempel röra sig om att en aktieägare köper en tillgång från bolaget till underpris eller att en aktieägare säljer en tillgång till bolaget till överpris. Koncernbidrag och lån till icke-marknadsmässig ränta är två vanliga affärshändelser som måste följa reglerna för värdeöverföring.

Lagar och regler

17 kap. 1-2 och 5 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

6 b kap. 6 § lagen (2004:297) bank- och finansieringsrörelselagen

8 b kap. 6 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...