Innehåll

Definition

Verkligt värde är detsamma som Marknadsvärde. Begreppet verkligt värde används i aktiebolagslagen som motsats till nominellt belopp, vilket numera är ersatt av Kvotvärde.