Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Verkställande direktör

Definition

Verkställande direktör (VD) är ett verkställande bolagsorgan bestående av en enda person som är del av bolagsledningen.

Verkställande direktörens ställning som bolagsorgan

Den verkställande direktörens roll är central, dels som verkställare av stämmans och styrelsens beslut, dels som informationsgivare till aktieägare och styrelseledamöter. Den verkställande direktören är aktiebolagsrättsligt en del av bolagsledningen och håller inom ledningen en unik position som ett verkställande organ samlat i en enskild bolagsfunktionär. Rollen är också unik som en primärt verkställande funktion som är underordnad aktiebolagets två beslutsfattande organ, stämman och styrelsen, men även en egen beslutandefunktion rörande den löpande förvaltningen av bolagets verksamhet.

Den verkställande direktören har även en beredande funktion. Han eller hon har vanligtvis rollen som föredragande i styrelsen och ska bistå styrelseordföranden med att ta fram beslutsunderlag till styrelseledamöterna inför deras beslut. En verkställande direktör har även en viktig beredande funktion i förhållande till bolagsstämman som praktiskt ansvarig för bokföring och redovisning och har en upplysningsplikt gentemot bolagsstämman.

Tillsättande av verkställande direktör

Den verkställande direktören utses av bolagets styrelse.

I privata aktiebolag är det frivilligt att utse en verkställande direktör eller välja att styrelsen själv hanterar de arbetsuppgifterna. I publika aktiebolag är det tvingande att utse en verkställande direktör.

Styrelsen får även utse en Vice verkställande direktör eller flera.

En omständighet som skiljer en verkställande direktör från de flesta andra bolagsfunktionärer är att han eller hon är bunden till bolaget genom ett anställningsavtal, vilket gäller utöver det aktiebolagsrättsliga uppdragsförhållandet. En viktig arbetsrättslig aspekt i förhållandet mellan bolaget och verkställande direktör är att denna inte omfattas av lagen om anställningsskydd (LAS), vilket bland annat innebär att verkställande direktör-avtalet måste innehålla egna regler och definitioner om uppsägning och avtalsbrott. Andra viktiga delar av anställningsavtalet är regleringen av den verkställande direktörens arbetsuppgifter och omsorg om bolaget, innefattande bland annat sekretessförpliktelser och icke-konkurrensklausuler.

Rättsliga kvalifikationer för verkställande direktör

I aktiebolagslagen finns kriterier för verkställande direktörens obehörighet som överensstämmer med de för styrelseledamöter. Om något av kriterierna är uppfyllt får personen inte tjänstgöra som verkställande direktör i ett aktiebolag.

 • Verkställande direktör får inte vara underårig eller ha en förvaltare enligt FB 11:7.

 • Verkställande direktör får inte vara i konkurs eller ha näringsförbud.

 • Till verkställande direktör får inte utses någon som inte avser att ta del i sådan verksamhet som enligt aktiebolagslagen ankommer på verkställande direktör Bulvan.

En verkställande direktör måste vara bosatt inom EES, men Bolagsverket kan medge undantag från bosättningskravet.

En speciell regel tar sikte på att skilja verkställande direktörens och revisorns roller. En verkställande direktör i börsbolag får inte vara före detta revisor, eller huvudansvarig i ett revisionsföretags revisionsuppdrag för bolaget, om inte minst ett år förflutit sedan uppdraget. Om bolaget är ett bolag av allmänt intresse gäller förbudet två år.

En verkställande direktör förutsätts vara en enskild funktionär i form av en fysisk person, men det saknas en uttrycklig bestämmelse om att en juridisk person inte kan vara verkställande direktör.

I bolagsordningen kan det föreskrivas att verkställande direktör måste vara ledamot av styrelsen, vilket innebär att styrelsens utseende av verkställande direktör kan innebära att denne även blir styrelseledamot.

Verkställande direktörens kompetens

Det finns naturligtvis inte några särskilda regler rörande den verkställande direktörens sakliga kompetens om de materiella förutsättningarna för bolaget och verksamheten. Att verka som verkställande direktör är en förtroendepost med ett komplext uppdrag och det finns många andra delar än formell och affärsmässig kompetens som är viktiga för styrelsen och aktieägarna när en verkställande direktör ska utses.

Endast i börsreglerna finns en generell regel som säger att företagsledningen (det vill säga verkställande direktören och andra ledandebefattningshavare) behöver kompetens och erfarenhet för att driva ett bolag vars aktier är börsnoterade.

En verkställande direktör i ett stort bolag, till exempel ett börsbolag, bör normalt sett inte ha tid till att inneha andra befattningar i omfattande verksamheter vid sidan av bolaget. I börsbolag och andra bolag som tillämpar svensk kod för bolagsstyrning kan den verkställande direktören endast åta sig uppgifter utanför bolaget med styrelsens godkännande.

En verkställande direktör lyder under Generalklausulerna och under en särskild jävsregel, Jäv för verkställande direktör. Bakgrunden till reglerna är den verkställande direktörens ställning som en uppdragstagare med verkställande befogenheter, vilket medför en omfattande lojalitets- och omsorgsplikt i förhållande till bolaget. I den generella plikten att vara en lojal företrädare för bolaget får verkställande direktör inte företa någon åtgärd som ger en otillbörlig fördel till någon på bekostnad av bolaget eller någon aktieägare.

Lagar och regler

8 kap. 27, 30-32 och 50-50 a §§ aktiebolagslagen (2005:551)

11 kap. 7 § föräldrabalken (1949:381)

25 a § revisorslagen (2001:883)

3.2 Svensk kod för bolagsstyrning

2.4.2 Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...