Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Verkställande direktörens förtida avgång

Förtida avgång av verkställande direktören är inte lika aktiebolagsrättsligt komplicerat som avgång av andra centrala funktionärer. Den verkställande direktören är utsedd av styrelsen som uppdragstagare för att fullgöra uppgifter inom den löpande förvaltningen med mera. Han eller hon har en utpräglad förtroendeställning i förhållande till bolaget och styrelsen och ett förtroende kan brytas på många sätt utan att vara rent objektivt motiverat.

Den verkställande direktören är knuten till bolaget genom ett anställningsavtal, han eller hon har inte valts på samma sätt som övriga bolagsfunktionärer. Anställningsavtalet kan när som helst sägas upp av styrelsen. Regelmässigt brukar det finnas regler om uppsägningstid och avgångsvederlag i anställningsavtalet.

Lagen om anställningsskydd gäller inte för personer i företagsledande befattningar, till exempel en verkställande direktör. Han eller hon står alltså utan lagstadgat skydd för uppsägning och kan därför sägas upp av i princip vilket skäl som helst, så länge det inte är av rent godtycke eller strider mot tvingande lagstiftning.

Den verkställande direktören kan också säga upp anställningsavtalet och får då följa de uppsägningstider som gäller enligt avtalet.

Endast vid mycket allvarliga brott mot avtalet kan anställningsavtalet hävas av någondera parten.

För börsbolag betraktas en uppsägning av verkställande direktör som en väsentlig händelse som måste offentliggöras så att informationen kommer till aktiemarknadens kännedom.

Se uppslagsordet VD-avtal i Rätt Arbetsrätt.

Lagar och regler

1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

3.3.4 Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...