Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Verkställande direktörens förtida avgång

Förtida avgång av verkställande direktören är inte lika aktiebolagsrättsligt komplicerat som avgång av andra centrala funktionärer. Den verkställande direktören är utsedd av styrelsen som uppdragstagare för att fullgöra uppgifter inom den löpande förvaltningen med mera. Han eller hon har en utpräglad förtroendeställning i förhållande till bolaget och styrelsen och ett förtroende kan brytas på många sätt utan att vara rent objektivt motiverat.

Den verkställande direktören är knuten till bolaget genom ett anställningsavtal, han eller hon har inte valts på samma sätt som övriga bolagsfunktionärer. Anställningsavtalet kan när som helst sägas upp av styrelsen. Regelmässigt brukar det finnas regler om uppsägningstid och avgångsvederlag i anställningsavtalet.

Lagen om anställningsskydd gäller inte för personer i företagsledande befattningar, till exempel en verkställande direktör. Han eller hon står alltså utan lagstadgat skydd för uppsägning och kan därför sägas upp av i princip vilket skäl som helst, så länge det inte är av rent godtycke eller strider mot tvingande lagstiftning.

Den verkställande direktören kan också säga upp anställningsavtalet och får då följa de uppsägningstider som gäller enligt avtalet.

Endast vid mycket allvarliga brott mot avtalet kan anställningsavtalet hävas av någondera parten.

För börsbolag betraktas en uppsägning av verkställande direktör som en väsentlig händelse som måste offentliggöras så att informationen kommer till aktiemarknadens kännedom.

Se uppslagsordet VD-avtal i Rätt Arbetsrätt.

Lagar och regler

1 § lagen (1982:80) om anställningsskydd

3.3.4 Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter