Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

VP-konto

Definition

VP-konto (värdepapperskonto) är ett konto hos Euroclear i aktieägarens eller värdepappersinnehavarens eget namn. Aktieägaren är automatiskt upptagen i den offentliga aktieboken och i aktieboken som sammanställs inför bolagsstämmor, vilket innebär att aktieägaren inte behöver direktregistrera sig inför bolagets stämmor.

Alternativet till VP-konto, som är vanligare, är att ha sina aktier och värdepapper registrerade på en depå hos en bank eller fondkommissionär. Banken eller fondkommissionären är i sin tur registrerad hos Euroclear.

Det finns två typer av VP-konton, servicekonton och samägandekonton. Det är kostnadsfritt att ha ett VP-konto, men om en person har flera konton tas en avgift ut.