Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Ackumulerad inkomst

Lag

Fysiska personer kan få särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Bestämmelserna för detta finns i inkomstskattelag (1999:1229).

En ackumulerad inkomst är en inkomst som avser två år eller fler men som betalas ut vid ett tillfälle. Eftersom den statliga skatten är progressiv, d.v.s. skatten ökar med högre inkomst, riskerar personen i fråga att få betala mycket mer i skatt än om inkomsten hade beskattats under sina respektive intjänandeår.

Inkomster som särskild skatteberäkning kan ske för:

  • retroaktiva pensioner

  • avgångsvederlag

  • vissa utbetalningar från vinstandelsstiftelser

  • utdelning på aktier eller kapitalvinster vid försäljning av aktier i fåmansföretag som beskattas som inkomst av tjänst.

Den som fått en ackumulerad inkomst måste själv ansöka om särskild skatteberäkning, men det finns ingen särskild blankett för detta. Istället ansöker man om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) före utbetalningen och lämnar jämkningsbeslutet till utbetalaren innan utbetalningen. Ansökan kan också göras i efterhand i inkomstdeklarationen eller genom att lämna in en begäran om omprövning inom sex år efter inkomståret.

Förutom att inkomsten måste avse minst två år gäller att den måste omfatta inkomstslagen tjänst eller näring. Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kronor och den beskattningsbara inkomsten måste överstiga skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor.

Den ackumulerade inkomsten läggs samman med övrig inkomst av tjänst eller näringsverksamhet under de aktuella åren.

Den ackumulerad inkomst fördelas genomsnittligt på det antal år som den hänför sig till, dock maximalt 10 år. Om det inte kan påvisas hur många år inkomsten avser så fördelas inkomsten på tre år.

Beskattning

För den anställde

Ackumulerad inkomst är underlag för beräkning av preliminärskatt. Om jämkningsbesked inte lämnats till arbetsgivaren beskattas den ackumulerade inkomsten vid utbetalningstillfället.

För arbetsgivaren

Arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag enligt engångstabell eller enligt jämkningsbesked vid utbetalningstillfället. Den ackumulerade inkomsten är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.