Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Ackumulerad inkomst

Lag

Fysiska personer kan få särskild skatteberäkning för ackumulerad inkomst. Bestämmelserna för detta finns i inkomstskattelag (1999:1229).

En ackumulerad inkomst är en inkomst som avser två år eller fler men som betalas ut vid ett tillfälle. Eftersom den statliga skatten är progressiv, d.v.s. skatten ökar med högre inkomst, riskerar personen i fråga att få betala mycket mer i skatt än om inkomsten hade beskattats under sina respektive intjänandeår.

Inkomster som särskild skatteberäkning kan ske för:

  • retroaktiva pensioner

  • avgångsvederlag

  • vissa utbetalningar från vinstandelsstiftelser

  • utdelning på aktier eller kapitalvinster vid försäljning av aktier i fåmansföretag som beskattas som inkomst av tjänst.

Den som fått en ackumulerad inkomst måste själv ansöka om särskild skatteberäkning, men det finns ingen särskild blankett för detta. Istället ansöker man om ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning) före utbetalningen och lämnar jämkningsbeslutet till utbetalaren innan utbetalningen. Ansökan kan också göras i efterhand i inkomstdeklarationen eller genom att lämna in en begäran om omprövning inom sex år efter inkomståret.

Förutom att inkomsten måste avse minst två år gäller att den måste omfatta inkomstslagen tjänst eller näring. Den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kronor och den beskattningsbara inkomsten måste överstiga skiktgränsen för statlig inkomstskatt med minst 50 000 kronor.

Den ackumulerade inkomsten läggs samman med övrig inkomst av tjänst eller näringsverksamhet under de aktuella åren.

Den ackumulerad inkomst fördelas genomsnittligt på det antal år som den hänför sig till, dock maximalt 10 år. Om det inte kan påvisas hur många år inkomsten avser så fördelas inkomsten på tre år.

Beskattning

För den anställde

Ackumulerad inkomst är underlag för beräkning av preliminärskatt. Om jämkningsbesked inte lämnats till arbetsgivaren beskattas den ackumulerade inkomsten vid utbetalningstillfället.

För arbetsgivaren

Arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag enligt engångstabell eller enligt jämkningsbesked vid utbetalningstillfället. Den ackumulerade inkomsten är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...