Innehåll

Inom vissa branschområden är det vanligt med rörlig lön, t.ex. provision, bonus eller ackordslön. Den anställde kan ha en viss del fast lön och resten rörlig lön eller så kan hela lönen vara rörlig.

Den rörliga lönen betalas vanligen ut månaden efter den tjänats in (avräkningsperiod). För de som är anställda med rörlig lön kan ersättningen variera från månad till månad. När en anställd har rörlig lön är det därför vanligt att man betalar ut ett a conto-belopp varje månad för att lönen inte ska variera så kraftigt mellan månaderna. Efter t.ex. ett kvartal gör man en avräkning för att fastställa hur mycket rörlig lön den anställde faktiskt har tjänat in. Om a conto-utbetalningen har varit för hög får den anställde betala tillbaka pengar och har utbetalningen varit för låg kommer det överskjutande att utbetalas.

Lag

Det är viktigt att löneavdrag görs vid första lönetillfället efter avräkningen. Väntar man med avdraget för lång tid kan regler om tvungen kvittning i lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt bli tillämpliga.

Ibland har man i anställningsavtalet kommit överens om en garantilön, d.v.s. den anställde är garanterad en viss lön varje månad. I de här fallen gör man också en avräkning månadsvis eller efter exempelvis ett kvartal. Har den anställde då tjänat in rörlig lön som överstiger garantilönen ska den betalas ut. Om den rörliga lönen däremot har understigit garantilönen ska ingen återbetalning göras eftersom att garantilönen ju är en garanterad lägstanivå.

Beskattning

För den anställde

Rörlig lön, a conto-lön, garantilön m.m. är kontant bruttolön och är därmed underlag för beräkning av preliminärskatt enligt tabell. Om det vid avräkning visar sig att arbetsgivaren ska betala ut ytterligare rörlig lön som intjänats, ska detta beskattas som ett engångsbelopp.

För arbetsgivaren

Rörlig lön, a conto-lön, garantilön m.m. utgör underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter. Beloppen redovisas på arbetsgivardeklarationen på individnivå som kontant bruttolön.