Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetsskada

Lag

Arbetsmiljölagen (1977:1160) har till ändamål att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö. Man säger i lagen att ”arbetsmiljön ska vara tillfredställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhället. Arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende.” Arbetsgivaren ska se till att de anställda får skydd i form av skyddskläder, hjälmar, hörselskydd m.m. vid arbete som kräver sådan utrustning.

I lagen föreskrivs att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren är ansvarig för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs på företaget.

Om det trots allt skulle hända ett olycksfall på arbetsplatsen eller att en anställd blir sjuk på grund av sitt arbete är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla olyckan eller sjukdomen till Försäkringskassan samt andra aktuella försäkringsbolag, t.ex. TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Anmälningarna ska vara underskrivna av arbetsgivaren och skyddsombudet på arbetsplatsen. Det är Försäkringskassan som utreder sjukdomen eller olycksfallet och avgör om det handlar om en arbetsskada eller inte. Man måste också tänka på att skador uppkomna vid en olycka under en tjänsteresa eller resa till och från arbetet, kan vara en arbetsskada.

Om Försäkringskassan beslutar att det föreligger en arbetsskada eller sjukdom orsakad av arbetet, kan den anställde få ersättning från TFA för sveda och värk, förlorad arbetsförtjänst m.m.

För att förebygga olycksfall och sjukdom ska det också enligt arbetsmiljölagens föreskrifter finnas kunskap om första hjälpen och krisstöd på arbetsplatsen. Utrustning för första hjälpen vid olycksfall ska finnas tillgängligt och tydligt utmärkt för de anställda. Det är arbetsgivarens ansvar att alla anställda känner till var utrustning för första hjälpen finns, det ska också finnas tillräckligt många anställda som kan ge första hjälpen vid olycksfall. Det ska också finnas tydlig information om telefonnummer till ambulans, brandkår och taxi.

Anmälan om arbetsskada görs på en för Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket gemensam hemsidawww.anmalarbetsskada.se

Semestergrundande tid

Om en anställd blir sjukskriven på grund av en konstaterad arbetsskada, är frånvaron semestergrundande alla frånvarodagar under skadeåret samt, vid oavbruten frånvaro, under ytterligare ett år. Vid arbetsskada råder alltså inte begränsning som vid sjukdom till 180 dagar per intjänandeår. Observera dock att sjukdomen ska vara klassad som en arbetsskada av Försäkringskassan.

Kommentar

Om ett olycksfall inträffar på arbetsplatsen kan det kanske vid första påseendet vara en mycket okomplicerad skada, t.ex. en ”stukad tumme”.

Det är viktigt att man trots allt anmäler skadan för den anställde kan få besvär av skadan efter flera år och då går det inte att anmäla arbetsskada. Finns det däremot en anmälan sedan tidigare underlättar det för den anställde att få hjälp och ersättning även efter relativt lång tid.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...