Innehåll

Rätt Lön 2022 – Erika Dahlgren

Arbetstidsförkortning

Lag

I Sverige har vi sedan 1971 haft 40 timmars arbetsvecka. Detta regleras i arbetstidslag (1982:673).

Avtal

Sedan 1995 har det funnits olika lösningar på arbetstidsförkortningar inom olika avtalsområden. Mellan Almega och SIF (Svenska Industritjänstemannaförbundet numera Unionen) m.fl. avtalsparter slöts ett avtal om arbetstidskonto för tjänstemän 2001.

Syftet med Livsarbetstid-arbetstidskonto är att kunna:

  • förkorta arbetstiden (betald ledighet)

  • förkorta livsarbetstiden (pensionspremie).

Livsarbetstid - arbetstidskonto ska tillämpas enligt följande regler, om man inte lokalt kommer överens om annat:

  • tt individuella arbetstidskonton införs för alla tjänstemän.

  • Att till arbetstidskontot avsätts ett belopp beräknat på lön och ersättningar för ordinarie arbetstid under föregående år.

  • Att avsättningen till arbetstidskonto kan tas ut som betald ledig tid, som pensionspremie eller som kontant ersättning.

  • Att man inte kan spara dagar från ett år till ett annat. Ledighet som inte uttagits under året ersätts med kontant utbetalning.

Inom andra avtalsområden, t.ex. på arbetarsidan har man infört arbetstidsförkortning med t.ex. 12 minuter per vecka.

Kommentar

Naturligtvis har många arbetsgivare förkortat arbetstiden på sina respektive företag. Alla företag tillämpar inte 40-timmarsvecka. Det finns alla varianter från 35-40 timmars arbetstid per vecka som heltidsarbetstid.

Det är också vanligt att man på många företag tillämpar sommartid. Detta innebär att arbetstiden under t.ex. maj-september är kortare än under vinterhalvåret. Det blir då en genomsnittlig arbetstid under året.

På vissa företag får den anställde arbeta litet längre tid under vinterhalvåret för att arbeta in arbetstidsförkortningen under sommarhalvåret.

Hur arbetsgivare förlägger arbetstiden får konsekvenser för beräkning av övertidsersättning. Om arbetstiden under sommaren är förkortad utan att arbetstidsförkortningen arbetats in, uppkommer övertid under sommaren när tjänstemannen fullgjort den dagliga arbetstid, som gäller under vinterhalvåret.