Innehåll

Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Arbetstillstånd

Lag

I utlänningslag (2005:716) och utlänningsförordning (2006:97) finns bestämmelser om vad en arbetsgivare måste tänka på om man vill anställa utländsk arbetskraft.

För att få arbeta i Sverige måste man ha ett arbetstillstånd. Tillståndet ska vara inskrivet i passet före inresan till Sverige. Om man vill arbeta längre tid än tre månader måste också uppehållstillstånd finnas. Om arbetet är kortare tid än tre månader måste också medborgare från vissa länder ha visum.

Arbetsgivare som vill anställa utländsk arbetskraft måste registrera ett arbetserbjudande på Arbetsförmedlingens hemsida,www.arbetsformedlingen.se. Det finns en särskild blankett för arbetserbjudande som arbetsgivaren fyller i. Blanketten kan hämtas på Arbetsförmedlingens hemsida.Arbetsgivaren skickar blanketten till den som är erbjuden arbetet. Blanketten ska sedan bifogas när denne söker arbets- och uppehållstillstånd.

Arbetsgivaren ska garantera lön och övriga anställningsvillkor som lägst motsvarar kollektivavtal eller annan praxis som gäller för den aktuella branschen. Detta innebär att arbetsgivaren också måste se till att aktuellt försäkringsskydd finns.

Arbetstillstånd ges vanligen för ett år i taget eller mindre, om arbetserbjudandet gäller kortare tid. Har arbetsgivaren behov av tillfällig arbetskraft, kan tillstånd ges för högst 18 månader. Avser arbetserbjudandet s.k. internationellt utbyte kan arbetstillstånd ges upp till fyra år. Arbetstillståndet är knutet till den arbetsgivare som erbjudit arbete.

Arbetstillståndet söks vid svensk ambassad eller svenskt konsulat i hemlandet eller Migrationsverkets webbplatswww.migrationsverket.se. Ansökan bör göras minst sex veckor före den planerade inresan i Sverige och finnas infört i passet vid inresan.

Den som blir erbjuden arbete i Sverige och blir beviljad arbetstillstånd kan också ta med sig familjen, d.v.s make/maka och barn under 18 år. Make eller maka kan också beviljas arbetstillstånd om den anställde har arbetstillstånd för minst sex månader.

Det är Migrationsverket som fattar beslut om arbetstillstånd.

EU/EES-medborgare

Om arbete erbjuds medborgare i EU/EES-land behöver denna inte uppehållsstillstånd i Sverige för att arbeta längre tid än tre månader. Vid inresa till Sverige behöver EU/EES-medborgare och dennes familj ha ett giltigt pass eller identitetskort där medborgarskapet framgår. Man ska sedan registrera sig hos Migrationsverket senast tre månader efter inresan.

Registrering sker på särskild blankett och till den ska bifogas ett anställningsbevis från arbetsgivaren. I anställningsbeviset ska framgå arbetsgivarens namn, adress, telefonnummer och företagets organisationsnummer. På företaget ska det utses en kontaktperson vars namn anges i anställningsbeviset. Det ska också framgå vilken anställningsform som är aktuell och arbetsuppgifter som ska utföras och hur många timmar per vecka som arbetet ska utföras.

Blanketten ”Anställningsintyg för medborgare från EU/EES” kan hämtas påwww.migrationsverket.se.

arbetstillstand_01

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...