Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Artist

Lag

Artister och idrottsmän som är bosatta utanför Sverige, artistföretag och arrangörer bosatta i utlandet ska betala särskild inkomstskatt, artistskatt. Detta regleras i lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.

Skatteverket handlägger särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister och idrottsmän samt för utländska artistföretag och arrangörer.

Den skattepliktiga inkomsten är sådan kontant betalning eller annan ersättning för artist- eller idrottsverksamhet som bedrivs i Sverige eller på svenskt fartyg.

För utländska arrangörer är den skattepliktiga inkomsten de intäkter som kommer in vid ett arrangemang i Sverige eller på svenskt fartyg. Intäkterna kan komma från biljettförsäljning, försäljning av programhäften, klistermärken eller annat.

Den som betalar ut skattepliktig ersättning till en artist eller idrottsman ska göra avdrag för preliminärskatt. Skatten är 15 % av den skattepliktiga inkomsten.

Utbetalaren ska redovisa skatten i arbetsgivardeklarationen på indvidnivå och betala in den till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter det att ersättningen betalats ut.

Utländska arrangörer ska redovisa och betala skatten senast den 12:e i månaden efter den månad då arrangemanget ägde rum.

Redovisningen ska ske på särskild blankett som endast kan rekvireras från Skatteverket.

De som ska redovisa särskild inkomstskatt ska registrera sig hos Skatteverket. Det görs på särskild blankett som kan hämtas på Skatteverkets hemsida,www.skatteverket.se.

I båda fallen ska skatten anses betald när den är bokförd på Skatteverkets särskilda konto.

Ibland kanske artisten eller idrottsmannen fått skattepliktiga förmåner utöver den kontanta ersättningen. Om den kontanta ersättningen i sådana fall inte räcker till för skatteavdraget, är utbetalaren ansvarig för att mellanskillnaden betalas.

Ej skattepliktiga ersättningar

Ersättningar för resor, kost och logi i samband med ett arrangemang är inte skattepliktiga. Kostnaderna måste dock kunna styrkas genom t.ex. kvitton.

Betalningar som ges till gatumusikanter är inte skattepliktiga.

Sociala förmåner

Den som betalar ut ersättningar till utomlands bosatta artister eller idrottsmän behöver inte betala några arbetsgivaravgifter på ersättningen. Artisten/idrottsmannen omfattas ändå av den svenska socialförsäkringen. För att detta ska kunna ske ska mottagarens samordningsnummer (personnummer) anges. Detta rekvireras hos det lokala skattekontor där utbetalaren har sin verksamhet.

En artist som bor utomlands och fått skattepliktig ersättning i Sverige måste oftast också betala skatt i hemlandet. För att inte personen ska behöva betala skatt två gånger för samma inkomst har Sverige tecknat dubbelbeskattningsavtal med andra länder. I vissa fall kan detta innebära att särskild inkomstskatt inte behöver betalas.

Artist som betalat för mycket skatt har rätt att få överskjutande belopp tillbaka. Ansökan om återbetalning ska ske senast vid utgången av sjätte kalenderåret efter det år då ersättningen betalats ut. Ansökan görs hos Skatteverket.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...