Rätt Lön 2021 – Erika Dahlgren

Beredskap

Avtal

Med beredskapstid menas sådan tid då en anställd är skyldig att vara anträffbar för att efter varsel infinna sig på arbetsplatsen. Den anställde behöver alltså inte befinna sig på arbetsplatsen som vid jourtid, utan kan befinna sig exempelvis i hemmet.

Regler för beredskapstid finns bara i kollektivavtal. Det finns ingen begränsning för hur mycket beredskapstid en tjänsteman kan beordras. I kollektivavtalet skriver man dock att beredskap ska fördelas så att den inte oskäligt belastar en enskild tjänsteman.

Beredskapsersättning

Ersättning för beredskapsarbete ersätts enligt gällande kollektivavtal. Inom tjänstemannaområdet t.ex. Unionen och Ledarna m.fl. ersätts beredskap

beredskap-01

fredag kl. 18.00 - lördag kl. 07.00

beredskap-02

lördag kl. 07.00 - söndag kl. 24.00

beredskap-03

från kl. 18.00 dagen före till kl. 07.00 trettondagen, 1 maj, Kristi himmelsfärdsdag och alla helgons dag

beredskap-02

från kl. 07.00 ovannämnda helgdagar till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg

beredskap-03

från kl. 18.00 på skärtorsdagen samt från kl. 07.00 pingst-, midsommar, jul- och nyårsafton till kl. 00.00 första vardagen efter respektive helg

beredskap-04

När man använder divisorerna ovan ska deltidslön räknas om till heltidslön. Omräkningen förutsätter att vi känner till den anställdes sysselsättningsgrad, d.v.s. arbetstiden uttryckt i procent.

Exempel

En anställd arbetar deltid 30 timmar per vecka. Ordinarie arbetstid för heltidsanställda vid företaget är 40 timmar.

beredskap-05

Omräkning till heltidsmånadslön

beredskap-06

Inom avtalsområden på LO-sidan beräknas beredskapsersättningen med en viss procent av den anställdes ordinarie timlön eller med ett fast krontal.

Bokföring

Beredskapsersättning är en bruttolön som debiteras lämpligt konto i kontogrupp 70 eller 72.

Beskattning

För den anställde

Beredskapsersättning betraktas som kontant bruttolön och beskattas i normalfallet enligt preliminärskattetabell. Enligt vilken preliminärskattetabell som skatt ska beräknas bestäms av vilken kommun den anställde är folkbokförd den 1 november året före beskattningsåret.

För företaget

Beredskapsersättning är kontant bruttolön och är underlag för beräkning av arbetsgivaravgifter och ska redovisas på företagets arbetsgivardeklaration.

Kommentar

När beredskapsersättning utbetalas enligt ovanstående regler ingår inte semesterlön. Ersättningen är i stället underlag för beräkning av semesterlön på s.k. rörliga lönedelar.